Polisi preifatrwydd

Mae Xiaomiui.net yn casglu rhywfaint o Ddata Personol gan ei Ddefnyddwyr.

Perchennog a Rheolwr Data

Muallimköy Mah. Deniz Cad. Muallimköy TGB 1.Etap 1.1.C1 Blok No: 143 /8 İç Kapı No: Z01 Gebze / Kocaeli (IT VALLEY yn Nhwrci)

E-bost cyswllt perchennog: gwybodaeth@xiaomiui.net

Mathau o Ddata a gasglwyd

Ymhlith y mathau o Ddata Personol y mae xiaomiui.net yn eu casglu, ar ei ben ei hun neu drwy drydydd partïon, mae: Tracwyr; Data Defnydd; cyfeiriad ebost; enw cyntaf; Data wedi'i gyfleu wrth ddefnyddio'r gwasanaeth.

Darperir manylion cyflawn ar bob math o Ddata Personol a gesglir yn adrannau pwrpasol y polisi preifatrwydd hwn neu mewn testunau eglurhad penodol a arddangosir cyn casglu'r Data.
Gall Data Personol gael ei ddarparu'n rhydd gan y Defnyddiwr, neu, rhag ofn y bydd Data Defnydd, yn cael ei gasglu'n awtomatig wrth ddefnyddio xiaomiui.net.
Oni nodir yn wahanol, mae'r holl Ddata y gofynnir amdanynt gan xiaomiui.net yn orfodol a gallai methu â darparu'r Data hwn ei gwneud yn amhosibl i xiaomiui.net ddarparu ei wasanaethau. Mewn achosion lle mae xiaomiui.net yn nodi'n benodol nad yw rhywfaint o Ddata yn orfodol, mae Defnyddwyr yn rhydd i beidio â chyfathrebu'r Data hwn heb ganlyniadau i argaeledd neu weithrediad y Gwasanaeth.
Mae croeso i ddefnyddwyr sy'n ansicr ynghylch pa Ddata Personol sy'n orfodol gysylltu â'r Perchennog.
Mae unrhyw ddefnydd o Gwcis - neu offer olrhain eraill - gan xiaomiui.net neu gan berchnogion gwasanaethau trydydd parti a ddefnyddir gan xiaomiui.net yn gwasanaethu'r diben o ddarparu'r Gwasanaeth sy'n ofynnol gan y Defnyddiwr, yn ogystal ag unrhyw ddibenion eraill a ddisgrifir yn y y ddogfen bresennol ac yn y Polisi Cwcis, os yw ar gael.

Mae defnyddwyr yn gyfrifol am unrhyw Ddata Personol trydydd parti a geir, a gyhoeddir neu a rennir trwy xiaomiui.net ac yn cadarnhau bod ganddynt ganiatâd y trydydd parti i ddarparu'r Data i'r Perchennog.

Modd a man prosesu'r Data

Dulliau prosesu

Mae'r Perchennog yn cymryd mesurau diogelwch priodol i atal mynediad, datgelu, addasu neu ddinistrio'r Data heb awdurdod.
Mae'r prosesu data'n cael ei wneud gan ddefnyddio cyfrifiaduron a/neu offer TG, gan ddilyn gweithdrefnau sefydliadol a dulliau sy'n ymwneud yn fanwl â'r dibenion a nodir. Yn ogystal â'r Perchennog, mewn rhai achosion, gall y Data fod yn hygyrch i rai mathau o bobl â gofal, sy'n ymwneud â gweithredu xiaomiui.net (gweinyddu, gwerthu, marchnata, cyfreithiol, gweinyddu system) neu bartïon allanol (fel trydydd parti). -darparwyr gwasanaeth technegol parti, cludwyr post, darparwyr lletya, cwmnïau TG, asiantaethau cyfathrebu) a benodir, os oes angen, fel Proseswyr Data gan y Perchennog. Gellir gofyn am y rhestr wedi'i diweddaru o'r partïon hyn gan y Perchennog unrhyw bryd.

Sail gyfreithiol y prosesu

Gall y Perchennog brosesu Data Personol sy'n ymwneud â Defnyddwyr os yw un o'r canlynol yn berthnasol:

 • Mae defnyddwyr wedi rhoi eu caniatâd ar gyfer un neu fwy o ddibenion penodol. Sylwer: O dan rai deddfwriaethau mae’n bosibl y caniateir i’r Perchennog brosesu Data Personol nes bod y Defnyddiwr yn gwrthwynebu prosesu o’r fath (“optio allan”), heb orfod dibynnu ar ganiatâd nac unrhyw un o’r seiliau cyfreithiol eraill a ganlyn. Fodd bynnag, nid yw hyn yn berthnasol, pryd bynnag y mae prosesu Data Personol yn ddarostyngedig i gyfraith diogelu data Ewropeaidd;
 • mae darparu Data yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni cytundeb gyda'r Defnyddiwr a/neu ar gyfer unrhyw rwymedigaethau cyn-gontractiol;
 • mae angen prosesu er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae'r Perchennog yn ddarostyngedig iddo;
 • mae prosesu yn gysylltiedig â thasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol a freiniwyd yn y Perchennog;
 • mae prosesu yn angenrheidiol at ddibenion y buddiannau cyfreithlon a ddilynir gan y Perchennog neu gan drydydd parti.

Mewn unrhyw achos, bydd y Perchennog yn falch o helpu i egluro'r sail gyfreithiol benodol sy'n berthnasol i'r prosesu, ac yn benodol a yw darparu Data Personol yn ofyniad statudol neu gontractiol, neu'n ofyniad sy'n angenrheidiol i ymrwymo i gontract.

Place

Mae'r Data'n cael ei brosesu yn swyddfeydd gweithredu'r Perchennog ac mewn unrhyw fannau eraill lle mae'r partïon sy'n ymwneud â'r prosesu wedi'u lleoli.

Yn dibynnu ar leoliad y Defnyddiwr, gall trosglwyddiadau data gynnwys trosglwyddo Data'r Defnyddiwr i wlad heblaw eu gwlad eu hunain. I ddarganfod mwy am le prosesu Data o'r fath a drosglwyddwyd, gall Defnyddwyr wirio'r adran sy'n cynnwys manylion am brosesu Data Personol.

Mae gan ddefnyddwyr hefyd yr hawl i ddysgu am sail gyfreithiol trosglwyddiadau Data i wlad y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd neu i unrhyw sefydliad rhyngwladol a lywodraethir gan gyfraith ryngwladol gyhoeddus neu a sefydlwyd gan ddwy wlad neu fwy, megis y Cenhedloedd Unedig, ac am y mesurau diogelwch a gymerwyd. gan y Perchennog i ddiogelu eu Data.

Os bydd unrhyw drosglwyddiad o'r fath yn digwydd, gall Defnyddwyr ddarganfod mwy trwy wirio adrannau perthnasol y ddogfen hon neu ymholi gyda'r Perchennog gan ddefnyddio'r wybodaeth a ddarperir yn yr adran gyswllt.

Amser cadw

Rhaid prosesu a storio Data Personol cyhyd ag sy'n ofynnol yn ôl y diben y cawsant eu casglu ar ei gyfer.

Felly:

 • Bydd Data Personol a gesglir at ddibenion sy'n ymwneud â pherfformiad contract rhwng y Perchennog a'r Defnyddiwr yn cael ei gadw hyd nes y bydd contract o'r fath wedi'i gyflawni'n llawn.
 • Bydd Data Personol a gesglir at ddibenion buddiannau cyfreithlon y Perchennog yn cael ei gadw cyhyd ag y bo angen i gyflawni dibenion o'r fath. Gall defnyddwyr ddod o hyd i wybodaeth benodol am y buddiannau cyfreithlon a ddilynir gan y Perchennog yn adrannau perthnasol y ddogfen hon neu drwy gysylltu â'r Perchennog.

Gellir caniatáu i'r Perchennog gadw Data Personol am gyfnod hirach pryd bynnag y bydd y Defnyddiwr wedi rhoi caniatâd i brosesu o'r fath, cyn belled nad yw caniatâd o'r fath yn cael ei dynnu'n ôl. Ymhellach, efallai y bydd yn ofynnol i'r Perchennog gadw Data Personol am gyfnod hwy pryd bynnag y bydd angen gwneud hynny er mwyn cyflawni rhwymedigaeth gyfreithiol neu ar orchymyn awdurdod.

Unwaith y daw'r cyfnod cadw i ben, bydd Data Personol yn cael ei ddileu. Felly, ni ellir gorfodi’r hawl mynediad, yr hawl i ddileu, yr hawl i gywiro a’r hawl i gludadwyedd data ar ôl i’r cyfnod cadw ddod i ben.

Dibenion prosesu

Cesglir y Data sy'n ymwneud â'r Defnyddiwr i ganiatáu i'r Perchennog ddarparu ei Wasanaeth, cydymffurfio â'i rwymedigaethau cyfreithiol, ymateb i geisiadau gorfodi, amddiffyn ei hawliau a buddiannau (neu rai ei Ddefnyddwyr neu drydydd partïon), canfod unrhyw weithgaredd maleisus neu dwyllodrus, yn ogystal â'r canlynol: Dadansoddeg, Rhyngweithio â rhwydweithiau a llwyfannau cymdeithasol allanol, Cysylltu â'r Defnyddiwr, Rhoi sylwadau ar Gynnwys, Hysbysebu ac Arddangos cynnwys o lwyfannau allanol.

I gael gwybodaeth benodol am y Data Personol a ddefnyddir at bob diben, gall y Defnyddiwr gyfeirio at yr adran “Gwybodaeth fanwl ar brosesu Data Personol”.

Gwybodaeth fanwl am brosesu Data Personol

Cesglir Data Personol at y dibenion canlynol a defnyddio'r gwasanaethau canlynol:

 • Hysbysebu

  Mae'r math hwn o wasanaeth yn caniatáu i Ddata Defnyddiwr gael ei ddefnyddio at ddibenion cyfathrebu hysbysebu. Mae'r cyfathrebiadau hyn yn cael eu harddangos ar ffurf baneri a hysbysebion eraill ar xiaomiui.net, o bosibl yn seiliedig ar ddiddordebau Defnyddwyr.
  Nid yw hyn yn golygu bod yr holl Ddata Personol yn cael ei ddefnyddio at y diben hwn. Dangosir gwybodaeth ac amodau defnyddio isod.
  Efallai y bydd rhai o'r gwasanaethau a restrir isod yn defnyddio Tracwyr i adnabod Defnyddwyr neu efallai y byddant yn defnyddio'r dechneg ail-dargedu ymddygiadol, hy arddangos hysbysebion wedi'u teilwra i ddiddordebau ac ymddygiad y Defnyddiwr, gan gynnwys y rhai a ganfuwyd y tu allan i xiaomiui.net. I gael rhagor o wybodaeth, gwiriwch bolisïau preifatrwydd y gwasanaethau perthnasol.
  Mae gwasanaethau o'r math hwn fel arfer yn cynnig y posibilrwydd i optio allan o dracio o'r fath. Yn ogystal ag unrhyw nodwedd optio allan a gynigir gan unrhyw un o'r gwasanaethau isod, gall Defnyddwyr ddysgu mwy am sut i optio allan yn gyffredinol o hysbysebu seiliedig ar ddiddordeb yn yr adran bwrpasol \ ”Sut i optio allan o hysbysebu seiliedig ar log” yn y ddogfen hon.

  Google AdSense (Google Ireland Limited)

  Mae Google AdSense yn wasanaeth hysbysebu a ddarperir gan Google Ireland Limited. Mae'r gwasanaeth hwn yn defnyddio'r Cwci “DoubleClick”, sy'n olrhain y defnydd o xiaomiui.net ac ymddygiad defnyddwyr o ran hysbysebion, cynhyrchion a gwasanaethau a gynigir.
  Gall defnyddwyr benderfynu analluogi'r holl Gwcis DoubleClick trwy fynd i: Gosodiadau Ad Google.

  Er mwyn deall defnydd Google o ddata, ymgynghorwch Polisi partner Google.

  Data Personol a broseswyd: Tracwyr; Data Defnydd.

  Man prosesu: Iwerddon - Polisi preifatrwydd - Opt Out.

  Categori o wybodaeth bersonol a gasglwyd yn ôl CCPA: gwybodaeth rhyngrwyd.

  Mae'r prosesu hwn yn gyfystyr â gwerthiant yn seiliedig ar y diffiniad o dan y CCPA. Yn ogystal â'r wybodaeth yn y cymal hwn, gall y Defnyddiwr ddod o hyd i wybodaeth am sut i optio allan o'r gwerthiant yn yr adran sy'n manylu ar hawliau defnyddwyr Califfornia.

 • Dadansoddeg

  Mae'r gwasanaethau a gynhwysir yn yr adran hon yn galluogi'r Perchennog i fonitro a dadansoddi traffig ar y we a gellir eu defnyddio i gadw golwg ar ymddygiad Defnyddwyr.

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Mae Google Analytics yn wasanaeth dadansoddi gwe a ddarperir gan Google Ireland Limited (“Google”). Mae Google yn defnyddio'r Data a gasglwyd i olrhain ac archwilio'r defnydd o xiaomiui.net, i baratoi adroddiadau ar ei weithgareddau a'u rhannu â gwasanaethau Google eraill.
  Gall Google ddefnyddio'r Data a gasglwyd i gyd-destunoli a phersonoli hysbysebion ei rwydwaith hysbysebu ei hun.

  Data Personol a broseswyd: Tracwyr; Data Defnydd.

  Man prosesu: Iwerddon - Polisi preifatrwydd - Opt Out.

  Categori o wybodaeth bersonol a gasglwyd yn ôl CCPA: gwybodaeth rhyngrwyd.

  Mae'r prosesu hwn yn gyfystyr â gwerthiant yn seiliedig ar y diffiniad o dan y CCPA. Yn ogystal â'r wybodaeth yn y cymal hwn, gall y Defnyddiwr ddod o hyd i wybodaeth am sut i optio allan o'r gwerthiant yn yr adran sy'n manylu ar hawliau defnyddwyr Califfornia.

 • Cysylltu â'r Defnyddiwr

  Rhestr bostio neu gylchlythyr (xiaomiui.net)

  Trwy gofrestru ar y rhestr bostio neu ar gyfer y cylchlythyr, bydd cyfeiriad e-bost y Defnyddiwr yn cael ei ychwanegu at restr gyswllt y rhai a all dderbyn negeseuon e-bost yn cynnwys gwybodaeth o natur fasnachol neu hyrwyddol yn ymwneud â xiaomiui.net. Efallai y bydd eich cyfeiriad e-bost hefyd yn cael ei ychwanegu at y rhestr hon o ganlyniad i gofrestru ar xiaomiui.net neu ar ôl prynu.

  Data Personol wedi'i brosesu: cyfeiriad e-bost.

  Categori o wybodaeth bersonol a gasglwyd yn ôl CCPA: dynodwyr.

  Ffurflen gysylltu (xiaomiui.net)

  Trwy lenwi'r ffurflen gyswllt gyda'u Data, mae'r Defnyddiwr yn awdurdodi xiaomiui.net i ddefnyddio'r manylion hyn i ymateb i geisiadau am wybodaeth, dyfynbrisiau neu unrhyw fath arall o gais fel y nodir ym mhennyn y ffurflen.

  Data Personol a broseswyd: cyfeiriad e-bost; enw cyntaf.

  Categori o wybodaeth bersonol a gasglwyd yn ôl CCPA: dynodwyr.

 • Sylw ar gynnwys

  Mae gwasanaethau sylwadau cynnwys yn caniatáu i Ddefnyddwyr wneud a chyhoeddi eu sylwadau ar gynnwys xiaomiui.net.
  Yn dibynnu ar y gosodiadau a ddewisir gan y Perchennog, gall Defnyddwyr hefyd adael sylwadau dienw. Os oes cyfeiriad e-bost ymhlith y Data Personol a ddarperir gan y Defnyddiwr, gellir ei ddefnyddio i anfon hysbysiadau o sylwadau ar yr un cynnwys. Mae defnyddwyr yn gyfrifol am gynnwys eu sylwadau eu hunain.
  Os gosodir gwasanaeth sylwadau cynnwys a ddarperir gan drydydd parti, gall ddal i gasglu data traffig gwe ar gyfer y tudalennau lle mae'r gwasanaeth sylwadau wedi'i osod, hyd yn oed pan nad yw Defnyddwyr yn defnyddio'r gwasanaeth sylwadau cynnwys.

  System sylwadau wedi'i rheoli'n uniongyrchol (xiaomiui.net)

  Mae gan Xiaomiui.net ei system sylwadau cynnwys mewnol ei hun.

  Data Personol a broseswyd: cyfeiriad e-bost; enw cyntaf.

  Categori o wybodaeth bersonol a gasglwyd yn ôl CCPA: dynodwyr.

  Disqus (Disqus)

  Mae Disqus yn ddatrysiad bwrdd trafod wedi'i gynnal a ddarperir gan Disqus sy'n galluogi xiaomiui.net i ychwanegu nodwedd sylwadau at unrhyw gynnwys.

  Data Personol a broseswyd: Data a gyfathrebwyd wrth ddefnyddio'r gwasanaeth; Tracwyr; Data Defnydd.

  Man prosesu: Unol Daleithiau - Polisi preifatrwydd - Dewiswch allan.

  Categori o wybodaeth bersonol a gasglwyd yn ôl CCPA: gwybodaeth rhyngrwyd.

  Mae'r prosesu hwn yn gyfystyr â gwerthiant yn seiliedig ar y diffiniad o dan y CCPA. Yn ogystal â'r wybodaeth yn y cymal hwn, gall y Defnyddiwr ddod o hyd i wybodaeth am sut i optio allan o'r gwerthiant yn yr adran sy'n manylu ar hawliau defnyddwyr Califfornia.

 • Arddangos cynnwys o lwyfannau allanol

  Mae'r math hwn o wasanaeth yn caniatáu ichi weld cynnwys sy'n cael ei letya ar lwyfannau allanol yn uniongyrchol o dudalennau xiaomiui.net a rhyngweithio â nhw.
  Mae'n bosibl y bydd y math hwn o wasanaeth yn dal i gasglu data traffig gwe ar gyfer y tudalennau lle mae'r gwasanaeth wedi'i osod, hyd yn oed pan nad yw Defnyddwyr yn ei ddefnyddio.

  Teclyn fideo YouTube (Google Ireland Limited)

  Mae YouTube yn wasanaeth delweddu cynnwys fideo a ddarperir gan Google Ireland Limited sy'n caniatáu i xiaomiui.net ymgorffori cynnwys o'r math hwn ar ei dudalennau.

  Data Personol a broseswyd: Tracwyr; Data Defnydd.

  Man prosesu: Iwerddon - Polisi preifatrwydd .

  Categori o wybodaeth bersonol a gasglwyd yn ôl CCPA: gwybodaeth rhyngrwyd.

  Mae'r prosesu hwn yn gyfystyr â gwerthiant yn seiliedig ar y diffiniad o dan y CCPA. Yn ogystal â'r wybodaeth yn y cymal hwn, gall y Defnyddiwr ddod o hyd i wybodaeth am sut i optio allan o'r gwerthiant yn yr adran sy'n manylu ar hawliau defnyddwyr Califfornia.

 • Rhyngweithio â rhwydweithiau a llwyfannau cymdeithasol allanol

  Mae'r math hwn o wasanaeth yn caniatáu rhyngweithio â rhwydweithiau cymdeithasol neu lwyfannau allanol eraill yn uniongyrchol o dudalennau xiaomiui.net.
  Mae'r rhyngweithio a'r wybodaeth a geir trwy xiaomiui.net bob amser yn ddarostyngedig i osodiadau preifatrwydd y Defnyddiwr ar gyfer pob rhwydwaith cymdeithasol.
  Mae'n bosibl y bydd y math hwn o wasanaeth yn dal i gasglu data traffig ar gyfer y tudalennau lle mae'r gwasanaeth wedi'i osod, hyd yn oed pan nad yw Defnyddwyr yn ei ddefnyddio.
  Argymhellir allgofnodi o'r gwasanaethau priodol er mwyn gwneud yn siŵr nad yw'r data wedi'i brosesu ar xiaomiui.net yn cael ei gysylltu yn ôl i broffil y Defnyddiwr.

  Botwm Twitter Tweet a widgets cymdeithasol (Twitter, Inc.)

  Mae'r botwm Twitter Tweet a'r teclynnau cymdeithasol yn wasanaethau sy'n caniatáu rhyngweithio â rhwydwaith cymdeithasol Twitter a ddarperir gan Twitter, Inc.

  Data Personol a broseswyd: Tracwyr; Data Defnydd.

  Man prosesu: Unol Daleithiau - Polisi preifatrwydd .

  Categori o wybodaeth bersonol a gasglwyd yn ôl CCPA: gwybodaeth rhyngrwyd.

  Mae'r prosesu hwn yn gyfystyr â gwerthiant yn seiliedig ar y diffiniad o dan y CCPA. Yn ogystal â'r wybodaeth yn y cymal hwn, gall y Defnyddiwr ddod o hyd i wybodaeth am sut i optio allan o'r gwerthiant yn yr adran sy'n manylu ar hawliau defnyddwyr Califfornia.

Gwybodaeth am optio allan o hysbysebu ar sail llog

Yn ogystal ag unrhyw nodwedd optio allan a ddarperir gan unrhyw un o'r gwasanaethau a restrir yn y ddogfen hon, gall Defnyddwyr ddysgu mwy am sut i optio allan o hysbysebu ar sail llog yn gyffredinol yn adran benodol y Polisi Cwcis.

Rhagor o wybodaeth am brosesu Data Personol

 • Gwthio hysbysiadau

  Gall Xiaomiui.net anfon hysbysiadau gwthio at y Defnyddiwr i gyflawni'r dibenion a amlinellir yn y polisi preifatrwydd hwn.

  Yn y rhan fwyaf o achosion, gall defnyddwyr optio allan o dderbyn hysbysiadau gwthio trwy ymweld â gosodiadau eu dyfais, megis y gosodiadau hysbysu ar gyfer ffonau symudol, ac yna newid y gosodiadau hynny ar gyfer xiaomiui.net, rhai neu bob un o'r apiau ar y ddyfais benodol.
  Rhaid i ddefnyddwyr fod yn ymwybodol y gallai analluogi hysbysiadau gwthio effeithio'n negyddol ar ddefnyddioldeb xiaomiui.net.

 • Storio lleol

  Mae localStorage yn caniatáu i xiaomiui.net storio a chyrchu data yn iawn ym mhorwr y Defnyddiwr heb unrhyw ddyddiad dod i ben.

Hawliau Defnyddwyr

Gall defnyddwyr arfer rhai hawliau ynglŷn â'u Data a brosesir gan y Perchennog.

Yn benodol, mae gan ddefnyddwyr yr hawl i wneud y canlynol:

 • Tynnu eu caniatâd yn ôl unrhyw bryd. Mae gan ddefnyddwyr yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl lle maent wedi rhoi caniatâd i brosesu eu Data Personol yn flaenorol.
 • Gwrthwynebu prosesu eu Data. Mae gan ddefnyddwyr yr hawl i wrthwynebu prosesu eu Data os cynhelir y prosesu ar sail gyfreithiol heblaw caniatâd. Rhoddir rhagor o fanylion yn yr adran benodol isod.
 • Cyrchu eu Data. Mae gan ddefnyddwyr yr hawl i ddysgu a yw Data'n cael ei brosesu gan y Perchennog, cael datgeliad ynghylch rhai agweddau ar y prosesu a chael copi o'r Data sy'n cael ei brosesu.
 • Gwirio a cheisio unioni. Mae gan ddefnyddwyr yr hawl i wirio cywirdeb eu Data a gofyn iddo gael ei ddiweddaru neu ei gywiro.
 • Cyfyngu ar brosesu eu Data. Mae gan ddefnyddwyr yr hawl, o dan rai amgylchiadau, i gyfyngu ar brosesu eu Data. Yn yr achos hwn, ni fydd y Perchennog yn prosesu ei Ddata at unrhyw ddiben heblaw ei storio.
 • Cael eu Data Personol wedi'u dileu neu eu dileu fel arall. Mae gan ddefnyddwyr yr hawl, o dan rai amgylchiadau, i gael dileu eu Data gan y Perchennog.
 • Derbyn eu Data a'i drosglwyddo i reolwr arall. Mae gan ddefnyddwyr yr hawl i dderbyn eu Data mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin ac sy'n ddarllenadwy gan beiriant ac, os yw'n dechnegol ymarferol, i gael ei drosglwyddo i reolwr arall heb unrhyw rwystr. Mae'r ddarpariaeth hon yn berthnasol ar yr amod bod y Data'n cael ei brosesu trwy ddulliau awtomataidd a bod y prosesu yn seiliedig ar ganiatâd y Defnyddiwr, ar gontract y mae'r Defnyddiwr yn rhan ohono neu ar rwymedigaethau cyn-gontractiol ohono.
 • Cyflwyno cwyn. Mae gan ddefnyddwyr yr hawl i ddwyn hawliad gerbron eu hawdurdod diogelu data cymwys.

Manylion am yr hawl i wrthwynebu prosesu

Pan fydd Data Personol yn cael ei brosesu er budd y cyhoedd, wrth arfer awdurdod swyddogol sydd wedi'i freinio yn y Perchennog neu at ddibenion y buddion cyfreithlon a ddilynir gan y Perchennog, gall Defnyddwyr wrthwynebu prosesu o'r fath trwy ddarparu sail sy'n gysylltiedig â'u sefyllfa benodol i cyfiawnhau'r gwrthwynebiad.

Rhaid i ddefnyddwyr wybod, fodd bynnag, pe bai eu Data Personol yn cael ei brosesu at ddibenion marchnata uniongyrchol, gallant wrthwynebu'r prosesu hwnnw ar unrhyw adeg heb ddarparu unrhyw gyfiawnhad. I ddysgu, p'un a yw'r Perchennog yn prosesu Data Personol at ddibenion marchnata uniongyrchol, gall Defnyddwyr gyfeirio at adrannau perthnasol y ddogfen hon.

Sut i arfer yr hawliau hyn

Gellir cyfeirio unrhyw geisiadau i arfer hawliau defnyddiwr at y Perchennog trwy'r manylion cyswllt a ddarperir yn y ddogfen hon. Gellir arfer y ceisiadau hyn yn rhad ac am ddim a bydd y Perchennog yn mynd i'r afael â nhw cyn gynted â phosibl a bob amser o fewn mis.

Polisi Cwcis

Mae Xiaomiui.net yn defnyddio Tracwyr. I ddysgu mwy, gall y Defnyddiwr ymgynghori â'r Polisi Cwcis.

Gwybodaeth ychwanegol am gasglu a phrosesu data

Camau cyfreithiol

Gall Data Personol y Defnyddiwr gael ei ddefnyddio at ddibenion cyfreithiol gan y Perchennog yn y Llys neu yn y camau sy'n arwain at gamau cyfreithiol posibl yn deillio o ddefnydd amhriodol o xiaomiui.net neu'r Gwasanaethau cysylltiedig.
Mae'r Defnyddiwr yn datgan ei fod yn ymwybodol y gallai fod yn ofynnol i'r Perchennog ddatgelu data personol ar gais awdurdodau cyhoeddus.

Gwybodaeth ychwanegol am Ddata Personol Defnyddiwr

Yn ogystal â'r wybodaeth a gynhwysir yn y polisi preifatrwydd hwn, gall xiaomiui.net ddarparu gwybodaeth ychwanegol a chyd-destunol i'r Defnyddiwr ynghylch Gwasanaethau penodol neu gasglu a phrosesu Data Personol ar gais.

Logiau system a chynnal a chadw

At ddibenion gweithredu a chynnal a chadw, gall xiaomiui.net ac unrhyw wasanaethau trydydd parti gasglu ffeiliau sy'n cofnodi rhyngweithio â xiaomiui.net (logiau System) gan ddefnyddio Data Personol arall (fel y Cyfeiriad IP) at y diben hwn.

Gwybodaeth nad yw wedi'i chynnwys yn y polisi hwn

Gellir gofyn am ragor o fanylion ynghylch casglu neu brosesu Data Personol gan y Perchennog ar unrhyw adeg. Gweler y manylion cyswllt ar ddechrau'r ddogfen hon.

Sut yr ymdrinnir â cheisiadau “Peidiwch â Thracio”

Nid yw Xiaomiui.net yn cefnogi ceisiadau “Peidiwch â Thracio”.
I benderfynu a yw unrhyw un o'r gwasanaethau trydydd parti y mae'n eu defnyddio yn anrhydeddu'r ceisiadau “Peidiwch â Thracio”, darllenwch eu polisïau preifatrwydd.

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn

Mae'r Perchennog yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg trwy hysbysu ei Ddefnyddwyr ar y dudalen hon ac o bosibl o fewn xiaomiui.net a / neu - cyn belled ag y bo'n dechnegol ac yn gyfreithiol ymarferol - anfon hysbysiad at Ddefnyddwyr trwy unrhyw wybodaeth gyswllt sydd ar gael i'r Perchenog. Argymhellir yn gryf eich bod yn gwirio'r dudalen hon yn aml, gan gyfeirio at ddyddiad yr addasiad diwethaf a restrir ar y gwaelod.

Pe bai'r newidiadau yn effeithio ar weithgareddau prosesu a gyflawnir ar sail cydsyniad y Defnyddiwr, bydd y Perchennog yn casglu caniatâd newydd gan y Defnyddiwr, lle bo angen.

Gwybodaeth i ddefnyddwyr Califfornia

Mae'r rhan hon o'r ddogfen yn integreiddio ac yn ategu'r wybodaeth a gynhwysir yng ngweddill y polisi preifatrwydd ac fe'i darperir gan y busnes sy'n rhedeg xiaomiui.net ac, os yw'n bosibl, ei riant, ei is-gwmnïau a'i gysylltiadau (at ddibenion yr adran hon). cyfeirir ato ar y cyd fel “ni”, “ni”, “ein”).

Mae’r darpariaethau a gynhwysir yn yr adran hon yn berthnasol i bob Defnyddiwr sy’n ddefnyddiwr sy’n byw yn nhalaith California, Unol Daleithiau America, yn ôl “Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California 2018” (Cyfeirir at ddefnyddwyr isod, yn syml fel “chi”, “ eich", “eich un chi”), ac, ar gyfer defnyddwyr o'r fath, mae'r darpariaethau hyn yn disodli unrhyw ddarpariaethau eraill a allai fod yn wahanol neu'n gwrthdaro a gynhwysir yn y polisi preifatrwydd.

Mae’r rhan hon o’r ddogfen yn defnyddio’r term “gwybodaeth bersonol” fel y’i diffinnir yn Neddf Preifatrwydd Defnyddwyr California (CCPA).

Categorïau o wybodaeth bersonol sy'n cael ei chasglu, ei datgelu neu ei gwerthu

Yn yr adran hon rydym yn crynhoi’r categorïau o wybodaeth bersonol yr ydym wedi’i chasglu, ei datgelu neu ei gwerthu a’i dibenion. Gallwch ddarllen am y gweithgareddau hyn yn fanwl yn yr adran “Gwybodaeth fanwl ar brosesu Data Personol” yn y ddogfen hon.

Gwybodaeth a gasglwn: y categorïau o wybodaeth bersonol a gasglwn

Rydym wedi casglu’r categorïau canlynol o wybodaeth bersonol amdanoch: dynodwyr a gwybodaeth rhyngrwyd.

Ni fyddwn yn casglu categorïau ychwanegol o wybodaeth bersonol heb roi gwybod i chi.

Sut rydym yn casglu gwybodaeth: beth yw ffynonellau'r wybodaeth bersonol a gasglwn?

Rydym yn casglu'r categorïau uchod o wybodaeth bersonol, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, oddi wrthych pan fyddwch yn defnyddio xiaomiui.net.

Er enghraifft, rydych yn darparu eich gwybodaeth bersonol yn uniongyrchol pan fyddwch yn cyflwyno ceisiadau trwy unrhyw ffurflenni ar xiaomiui.net. Rydych hefyd yn darparu gwybodaeth bersonol yn anuniongyrchol pan fyddwch yn llywio xiaomiui.net, gan fod gwybodaeth bersonol amdanoch yn cael ei harsylwi a'i chasglu'n awtomatig. Yn olaf, efallai y byddwn yn casglu eich gwybodaeth bersonol gan drydydd partïon sy'n gweithio gyda ni mewn cysylltiad â'r Gwasanaeth neu â gweithrediad xiaomiui.net a nodweddion ohono.

Sut rydym yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwn: rhannu a datgelu eich gwybodaeth bersonol gyda thrydydd partïon at ddiben busnes

Mae’n bosibl y byddwn yn datgelu’r wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch i drydydd parti at ddibenion busnes. Yn yr achos hwn, rydym yn gwneud cytundeb ysgrifenedig gyda thrydydd parti o'r fath sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r derbynnydd gadw'r wybodaeth bersonol yn gyfrinachol a pheidio â'i defnyddio at unrhyw ddiben(ion) heblaw'r rhai sy'n angenrheidiol i gyflawni'r cytundeb.

Efallai y byddwn hefyd yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon pan fyddwch yn gofyn yn benodol i ni neu'n ein hawdurdodi i wneud hynny, er mwyn darparu ein Gwasanaeth i chi.

I gael rhagor o wybodaeth am ddibenion prosesu, cyfeiriwch at adran berthnasol y ddogfen hon.

Gwerthu eich gwybodaeth bersonol

At ein dibenion ni, mae’r gair “gwerthu” yn golygu unrhyw “werthu, rhentu, rhyddhau, datgelu, lledaenu, darparu, trosglwyddo neu gyfathrebu fel arall ar lafar, yn ysgrifenedig, neu drwy ddulliau electronig, gwybodaeth bersonol defnyddiwr gan y busnes i busnes arall neu drydydd parti, am gydnabyddiaeth ariannol neu werthfawr arall".

Mae hyn yn golygu, er enghraifft, y gall gwerthiant ddigwydd pryd bynnag y bydd rhaglen yn rhedeg hysbysebion, neu'n gwneud dadansoddiadau ystadegol o'r traffig neu'r golygfeydd, neu'n syml oherwydd ei fod yn defnyddio offer fel ategion rhwydwaith cymdeithasol ac ati.

Eich hawl i optio allan o werthu gwybodaeth bersonol

Mae gennych yr hawl i optio allan o werthu eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn golygu pryd bynnag y byddwch yn gofyn i ni roi’r gorau i werthu eich data, byddwn yn cadw at eich cais.
Gellir gwneud ceisiadau o'r fath yn rhydd, ar unrhyw adeg, heb gyflwyno unrhyw gais dilysadwy, dim ond trwy ddilyn y cyfarwyddiadau isod.

Cyfarwyddiadau i optio allan o werthu gwybodaeth bersonol

Os hoffech wybod mwy, neu arfer eich hawl i optio allan o ran yr holl werthiannau a wneir gan xiaomiui.net, ar-lein ac all-lein, gallwch gysylltu â ni am ragor o wybodaeth gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir yn y ddogfen hon.

At ba ddibenion rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol?

Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i ganiatáu gweithrediad gweithredol xiaomiui.net a nodweddion ohoni (“dibenion busnes”). Mewn achosion o’r fath, bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu mewn modd sy’n angenrheidiol ac yn gymesur â’r diben busnes y’i casglwyd ar ei gyfer, ac yn gwbl o fewn terfynau dibenion gweithredol cydnaws.

Gallwn hefyd ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol am resymau eraill megis at ddibenion masnachol (fel y nodir yn yr adran “Gwybodaeth fanwl ar brosesu Data Personol” yn y ddogfen hon), yn ogystal ag ar gyfer cydymffurfio â’r gyfraith ac amddiffyn ein hawliau cyn y awdurdodau cymwys lle mae ein hawliau a’n buddiannau dan fygythiad neu lle rydym yn dioddef difrod gwirioneddol.

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion gwahanol, digyswllt neu anghydnaws heb roi gwybod i chi.

Eich hawliau preifatrwydd California a sut i'w harfer

Yr hawl i wybod ac i gludadwyedd

Mae gennych hawl i ofyn i ni ddatgelu’r canlynol i chi:

 • categorïau a ffynonellau’r wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch, y dibenion yr ydym yn defnyddio’ch gwybodaeth ar eu cyfer a chyda phwy y rhennir gwybodaeth o’r fath;
 • mewn achos o werthu gwybodaeth bersonol neu ddatgelu at ddiben busnes, dwy restr ar wahân lle byddwn yn datgelu:
  • ar gyfer gwerthiannau, y categorïau gwybodaeth bersonol a brynwyd gan bob categori o dderbynnydd; a
  • ar gyfer datgeliadau at ddiben busnes, y categorïau gwybodaeth bersonol a gafwyd gan bob categori o dderbynnydd.

Bydd y datgeliad a ddisgrifir uchod yn gyfyngedig i’r wybodaeth bersonol a gasglwyd neu a ddefnyddiwyd dros y 12 mis diwethaf.

Os byddwn yn cyflwyno ein hymateb yn electronig, bydd y wybodaeth amgaeëdig yn \”gludadwy\”, hy yn cael ei chyflwyno mewn fformat hawdd ei ddefnyddio i'ch galluogi i drosglwyddo'r wybodaeth i endid arall yn ddi-rwystr – ar yr amod bod hyn yn dechnegol ymarferol.

Yr hawl i ofyn am ddileu eich gwybodaeth bersonol

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni ddileu unrhyw ran o’ch gwybodaeth bersonol, yn amodol ar eithriadau a nodir gan y gyfraith (megis, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i, lle defnyddir y wybodaeth i nodi a thrwsio gwallau ar xiaomiui.net, i ganfod digwyddiadau diogelwch ac amddiffyn rhag gweithgareddau twyllodrus neu anghyfreithlon, i arfer hawliau penodol ac ati).

Os nad oes eithriad cyfreithiol yn berthnasol, o ganlyniad i arfer eich hawl, byddwn yn dileu eich gwybodaeth bersonol ac yn cyfarwyddo unrhyw un o’n darparwyr gwasanaeth i wneud hynny.

Sut i arfer eich hawliau

Er mwyn arfer yr hawliau a ddisgrifir uchod, mae angen i chi gyflwyno'ch cais dilysadwy i ni trwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion a ddarperir yn y ddogfen hon.

Er mwyn i ni ymateb i'ch cais, mae'n angenrheidiol ein bod yn gwybod pwy ydych chi. Felly, dim ond trwy wneud cais y gellir ei wirio y gallwch chi arfer yr hawliau uchod sy'n gorfod:

 • darparu digon o wybodaeth sy’n ein galluogi i wirio’n rhesymol mai chi yw’r person y casglasom wybodaeth bersonol amdano neu gynrychiolydd awdurdodedig;
 • disgrifiwch eich cais gyda digon o fanylion i’n galluogi i’w ddeall, ei werthuso ac ymateb iddo’n iawn.

Ni fyddwn yn ymateb i unrhyw gais os na allwn ddilysu pwy ydych ac felly yn cadarnhau bod y wybodaeth bersonol yn ein meddiant yn ymwneud â chi mewn gwirionedd.

Os na allwch gyflwyno cais dilysadwy yn bersonol, gallwch awdurdodi person sydd wedi'i gofrestru gydag Ysgrifennydd Gwladol California i weithredu ar eich rhan.

Os ydych yn oedolyn, gallwch wneud cais dilysadwy ar ran plentyn dan oed o dan eich awdurdod rhiant.

Gallwch gyflwyno uchafswm o 2 gais dros gyfnod o 12 mis.

Sut a phryd y disgwylir i ni drin eich cais

Byddwn yn cadarnhau derbyn eich cais dilysadwy o fewn 10 diwrnod ac yn darparu gwybodaeth am sut y byddwn yn prosesu eich cais.

Byddwn yn ymateb i'ch cais o fewn 45 diwrnod o'i dderbyn. Os bydd angen mwy o amser arnom, byddwn yn esbonio'r rhesymau pam, a faint mwy o amser sydd ei angen arnom. Yn hyn o beth, nodwch y gallwn gymryd hyd at 90 diwrnod i gyflawni'ch cais.

Bydd ein datgeliad(au) yn cwmpasu’r cyfnod 12 mis blaenorol.

Os byddwn yn gwrthod eich cais, byddwn yn esbonio'r rhesymau dros ein gwadu.

Nid ydym yn codi ffi i brosesu neu ymateb i'ch cais dilysadwy oni bai bod cais o'r fath yn amlwg yn ddi-sail neu'n ormodol. Mewn achosion o’r fath, efallai y byddwn yn codi ffi resymol, neu’n gwrthod gweithredu ar y cais. Yn y naill achos neu'r llall, byddwn yn cyfathrebu ein dewisiadau ac yn esbonio'r rhesymau y tu ôl iddo.

Gwybodaeth i Ddefnyddwyr sy'n byw ym Mrasil

Mae'r rhan hon o'r ddogfen yn integreiddio ac yn ategu'r wybodaeth a gynhwysir yng ngweddill y polisi preifatrwydd ac fe'i darperir gan yr endid sy'n rhedeg xiaomiui.net ac, os yw'n wir, ei riant, ei is-gwmnïau a'i gysylltiadau (at ddibenion yr adran hon cyfeirir ato ar y cyd fel “ni”, “ni”, “ein”).
Mae'r darpariaethau a gynhwysir yn yr adran hon yn berthnasol i bob Defnyddiwr sy'n byw ym Mrasil, yn ôl y "Lei Geral de Proteção de Dados" (Cyfeirir at ddefnyddwyr isod, yn syml fel "chi", "eich", "eich un chi"). Ar gyfer Defnyddwyr o'r fath, mae'r darpariaethau hyn yn disodli unrhyw ddarpariaethau eraill a allai fod yn wahanol neu'n gwrthdaro a gynhwysir yn y polisi preifatrwydd.
Mae’r rhan hon o’r ddogfen yn defnyddio’r term “gwybodaeth bersonol” fel y’i diffinnir yn y Lei Geral de Proteção de Dados (GDPR).

Ar ba sail rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol

Gallwn brosesu eich gwybodaeth bersonol dim ond os oes gennym sail gyfreithiol ar gyfer prosesu o’r fath. Mae seiliau cyfreithiol fel a ganlyn:

 • eich caniatâd i'r gweithgareddau prosesu perthnasol;
 • cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol sydd gennym ni;
 • cyflawni polisïau cyhoeddus a ddarperir mewn deddfau neu reoliadau neu sy’n seiliedig ar gontractau, cytundebau ac offerynnau cyfreithiol tebyg;
 • astudiaethau a gynhaliwyd gan endidau ymchwil, yn ddelfrydol ar wybodaeth bersonol ddienw;
 • cyflawni contract a'i weithdrefnau rhagarweiniol, mewn achosion lle rydych yn barti i'r contract hwnnw;
 • arfer ein hawliau mewn gweithdrefnau barnwrol, gweinyddol neu gyflafareddu;
 • amddiffyn neu ddiogelwch corfforol eich hun neu drydydd parti;
 • diogelu iechyd – mewn gweithdrefnau a gyflawnir gan endidau iechyd neu weithwyr proffesiynol;
 • ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw eich hawliau a'ch rhyddid sylfaenol chi yn drech na'r cyfryw fuddiannau; a
 • diogelu credyd.

I gael gwybod mwy am y seiliau cyfreithiol, gallwch gysylltu â ni unrhyw bryd gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir yn y ddogfen hon.

Categorïau o wybodaeth bersonol a brosesir

I ddarganfod pa gategorïau o’ch gwybodaeth bersonol sy’n cael eu prosesu, gallwch ddarllen yr adran o’r enw “Gwybodaeth fanwl ar brosesu Data Personol” yn y ddogfen hon.

Pam rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol

I ddarganfod pam rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch ddarllen yr adrannau o'r enw “Gwybodaeth fanwl ar brosesu Data Personol” a “Dibenion prosesu” yn y ddogfen hon.

Eich hawliau preifatrwydd Brasil, sut i ffeilio cais a'n hymateb i'ch ceisiadau

Eich hawliau preifatrwydd Brasil

Mae gennych yr hawl i:

 • cael cadarnhad o fodolaeth gweithgareddau prosesu ar eich gwybodaeth bersonol;
 • mynediad at eich gwybodaeth bersonol;
 • wedi cywiro gwybodaeth bersonol anghyflawn, anghywir neu hen ffasiwn;
 • sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol ddi-angen neu ormodol yn cael ei gwneud yn ddienw, ei rhwystro neu ei dileu, neu wybodaeth nad yw'n cael ei phrosesu yn unol â'r LGPD;
 • cael gwybodaeth am y posibilrwydd o ddarparu neu wrthod eich caniatâd a chanlyniadau hynny;
 • cael gwybodaeth am y trydydd partïon yr ydym yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â nhw;
 • cael, ar eich cais penodol, hygludedd eich gwybodaeth bersonol (ac eithrio gwybodaeth ddienw) i ddarparwr gwasanaeth neu gynnyrch arall, ar yr amod bod ein cyfrinachau masnachol a diwydiannol yn cael eu diogelu;
 • cael dileu eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu os oedd y prosesu yn seiliedig ar eich caniatâd, oni bai bod un neu fwy o eithriadau y darperir ar eu cyfer mewn celf. mae 16 o'r LGPD yn berthnasol;
 • dirymu eich caniatâd ar unrhyw adeg;
 • cyflwyno cwyn sy'n ymwneud â'ch gwybodaeth bersonol i'r ANPD (yr Awdurdod Diogelu Data Cenedlaethol) neu gyda chyrff diogelu defnyddwyr;
 • gwrthwynebu gweithgaredd prosesu mewn achosion lle nad yw'r prosesu yn cael ei wneud yn unol â darpariaethau'r gyfraith;
 • gofyn am wybodaeth glir a digonol ynghylch y meini prawf a'r gweithdrefnau a ddefnyddir ar gyfer penderfyniad awtomataidd; a
 • gofyn am adolygiad o benderfyniadau a wneir ar sail prosesu awtomataidd eich gwybodaeth bersonol yn unig, sy'n effeithio ar eich buddiannau. Mae'r rhain yn cynnwys penderfyniadau i ddiffinio'ch proffil personol, proffesiynol, defnyddiwr a chredyd, neu agweddau ar eich personoliaeth.

Ni fyddwch byth yn dioddef gwahaniaethu, nac yn dioddef unrhyw fath o anfantais, os byddwch yn arfer eich hawliau.

Sut i ffeilio'ch cais

Gallwch ffeilio’ch cais penodol i arfer eich hawliau yn rhad ac am ddim, ar unrhyw adeg, drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt a ddarperir yn y ddogfen hon, neu drwy eich cynrychiolydd cyfreithiol.

Sut a phryd y byddwn yn ymateb i'ch cais

Byddwn yn ymdrechu i ymateb yn brydlon i'ch ceisiadau.
Mewn unrhyw achos, pe bai’n amhosibl i ni wneud hynny, byddwn yn sicrhau eich bod yn rhoi gwybod i chi am y rhesymau ffeithiol neu gyfreithiol sy’n ein hatal rhag cydymffurfio â’ch ceisiadau ar unwaith, neu fel arall byth. Mewn achosion lle nad ydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol, byddwn yn nodi i chi at ba berson corfforol neu gyfreithiol y dylech gyfeirio eich ceisiadau, os ydym mewn sefyllfa i wneud hynny.

Os byddwch yn ffeilio a mynediad neu wybodaeth bersonol cadarnhad prosesu cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi a hoffech i’ch gwybodaeth bersonol gael ei chyflwyno ar ffurf electronig neu brint.
Bydd angen i chi hefyd roi gwybod i ni a ydych am i ni ateb eich cais ar unwaith, ac os felly byddwn yn ateb mewn ffordd symlach, neu os oes angen datgeliad cyflawn arnoch yn lle hynny.
Yn yr achos olaf, byddwn yn ymateb o fewn 15 diwrnod o amser eich cais, gan roi'r holl wybodaeth i chi am darddiad eich gwybodaeth bersonol, cadarnhad a yw cofnodion yn bodoli ai peidio, unrhyw feini prawf a ddefnyddiwyd ar gyfer y prosesu a'r dibenion prosesu, tra'n diogelu ein cyfrinachau masnachol a diwydiannol.

Os byddwch yn ffeilio a cywiro, dileu, anhysbysu neu rwystro gwybodaeth bersonol cais, byddwn yn gwneud yn siŵr ein bod yn cyfathrebu eich cais ar unwaith i bartïon eraill yr ydym wedi rhannu eich gwybodaeth bersonol â nhw er mwyn galluogi trydydd partïon o’r fath i gydymffurfio â’ch cais hefyd - ac eithrio mewn achosion lle profir bod cyfathrebu o’r fath yn amhosibl neu’n golygu ymdrech anghymesur ar ein hochr.

Trosglwyddo gwybodaeth bersonol y tu allan i Brasil a ganiateir gan y gyfraith

Caniateir i ni drosglwyddo eich gwybodaeth bersonol y tu allan i diriogaeth Brasil yn yr achosion canlynol:

 • pan fo'r trosglwyddiad yn angenrheidiol ar gyfer cydweithrediad cyfreithiol rhyngwladol rhwng cyrff cudd-wybodaeth gyhoeddus, ymchwilio ac erlyn, yn unol â'r dulliau cyfreithiol a ddarperir gan y gyfraith ryngwladol;
 • pan fydd y trosglwyddiad yn angenrheidiol i amddiffyn eich bywyd neu ddiogelwch corfforol neu rai trydydd parti;
 • pan fydd y trosglwyddiad wedi'i awdurdodi gan yr ANPD;
 • pan fydd y trosglwyddiad yn deillio o ymrwymiad a wnaed mewn cytundeb cydweithredu rhyngwladol;
 • pan fo’r trosglwyddiad yn angenrheidiol ar gyfer gweithredu polisi cyhoeddus neu briodoliad cyfreithiol o wasanaeth cyhoeddus;
 • pan fo’r trosglwyddiad yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol, cyflawni contract neu weithdrefnau rhagarweiniol sy’n ymwneud â chontract, neu arfer hawliau mewn gweithdrefnau barnwrol, gweinyddol neu gyflafareddu yn rheolaidd.

Data Personol (neu Ddata)

Mae unrhyw wybodaeth sydd yn uniongyrchol, yn anuniongyrchol, neu mewn cysylltiad â gwybodaeth arall - gan gynnwys rhif adnabod personol - yn caniatáu ar gyfer adnabod neu adnabod person naturiol.

Data ynghylch Defnydd

Gwybodaeth a gesglir yn awtomatig trwy xiaomiui.net (neu wasanaethau trydydd parti a ddefnyddir yn xiaomiui.net), a all gynnwys: cyfeiriadau IP neu enwau parth y cyfrifiaduron a ddefnyddir gan y Defnyddwyr sy'n defnyddio xiaomiui.net, y cyfeiriadau URI (Dynodwr Adnoddau Unffurf ), amser y cais, y dull a ddefnyddiwyd i gyflwyno'r cais i'r gweinydd, maint y ffeil a dderbyniwyd mewn ymateb, y cod rhifiadol sy'n nodi statws ateb y gweinydd (canlyniad llwyddiannus, gwall, ac ati), y wlad tarddiad, nodweddion y porwr a'r system weithredu a ddefnyddir gan y Defnyddiwr, y manylion amser amrywiol fesul ymweliad (e.e., yr amser a dreulir ar bob tudalen o fewn y Cais) a'r manylion am y llwybr a ddilynwyd o fewn y Cais gan gyfeirio'n arbennig at dilyniant y tudalennau yr ymwelwyd â nhw, a pharamedrau eraill am system weithredu'r ddyfais a/neu amgylchedd TG y Defnyddiwr.

Defnyddiwr

Yr unigolyn sy'n defnyddio xiaomiui.net sydd, oni nodir yn wahanol, yn cyd-fynd â Gwrthrych y Data.

Pwnc Data

Y person naturiol y mae'r Data Personol yn cyfeirio ato.

Prosesydd Data (neu Oruchwyliwr Data)

Y person naturiol neu gyfreithiol, awdurdod cyhoeddus, asiantaeth neu gorff arall sy'n prosesu Data Personol ar ran y Rheolwr, fel y disgrifir yn y polisi preifatrwydd hwn.

Rheolwr Data (neu Berchennog)

Y person naturiol neu gyfreithiol, awdurdod cyhoeddus, asiantaeth neu gorff arall sydd, ar ei ben ei hun neu ar y cyd ag eraill, yn pennu dibenion a dulliau prosesu Data Personol, gan gynnwys y mesurau diogelwch sy'n ymwneud â gweithredu a defnyddio xiaomiui.net. Y Rheolydd Data, oni nodir yn wahanol, yw Perchennog xiaomiui.net.

xiaomiui.net (neu'r Cais hwn)

Y modd y mae Data Personol y Defnyddiwr yn cael ei gasglu a'i brosesu.

Gwasanaeth

Y gwasanaeth a ddarperir gan xiaomiui.net fel y disgrifir yn y telerau cymharol (os yw ar gael) ac ar y wefan hon/cais.

Undeb Ewropeaidd (neu'r UE)

Oni nodir yn wahanol, mae pob cyfeiriad a wneir yn y ddogfen hon at yr Undeb Ewropeaidd yn cynnwys holl aelod-wladwriaethau presennol yr Undeb Ewropeaidd a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Cwci

Tracwyr yw cwcis sy'n cynnwys setiau bach o ddata sy'n cael eu storio ym mhorwr y Defnyddiwr.

Tracker

Mae Tracker yn nodi unrhyw dechnoleg - e.e. Cwcis, dynodwyr unigryw, goleuadau gwe, sgriptiau wedi'u mewnosod, e-dagiau ac olion bysedd - sy'n galluogi olrhain Defnyddwyr, er enghraifft trwy gyrchu neu storio gwybodaeth ar ddyfais y Defnyddiwr.


Gwybodaeth gyfreithiol

Mae'r datganiad preifatrwydd hwn wedi'i baratoi ar sail darpariaethau deddfwriaethau lluosog, gan gynnwys Celf. 13/14 o Reoliad (UE) 2016/679 (Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol).

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn ymwneud â xiaomiui.net yn unig, os na nodir yn wahanol yn y ddogfen hon.

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 24 Mai 2022