Politika e Privatësisë

Xiaomiui.net mbledh disa të dhëna personale nga përdoruesit e tij.

Pronari dhe Kontrolluesi i të Dhënave

Mualimköy Mah. Deniz Cad. Muallimköy TGB 1.Etap 1.1.C1 Blloku Nr: 143 /8 İç Kapı Nr: Z01 Gebze / Kocaeli (IT LUGINA në Turqi)

Emaili i kontaktit të pronarit: info@xiaomiui.net

Llojet e të dhënave të mbledhura

Ndër llojet e të Dhënave Personale që xiaomiui.net mbledh, vetë ose nëpërmjet palëve të treta, janë: Gjurmuesit; Të dhënat e përdorimit; adresa e emailit; Emri; Të dhënat e komunikuara gjatë përdorimit të shërbimit.

Detaje të plota për secilin lloj të të dhënave personale të mbledhura jepen në seksionet e dedikuara të kësaj politike të privatësisë ose nga tekste specifike shpjeguese të paraqitura para mbledhjes së të dhënave.
Të dhënat personale mund të sigurohen lirisht nga Përdoruesi, ose, në rast të të Dhënave të Përdorimit, të mblidhen automatikisht kur përdorni xiaomiui.net.
Nëse nuk specifikohet ndryshe, të gjitha të dhënat e kërkuara nga xiaomiui.net janë të detyrueshme dhe dështimi për të ofruar këto të dhëna mund ta bëjë të pamundur që xiaomiui.net të ofrojë shërbimet e tij. Në rastet kur xiaomiui.net thekson në mënyrë specifike se disa të dhëna nuk janë të detyrueshme, Përdoruesit janë të lirë të mos i komunikojnë këto të dhëna pa pasoja për disponueshmërinë ose funksionimin e Shërbimit.
Përdoruesit të cilët nuk janë të sigurt se cilat të dhëna personale janë të detyrueshme janë të mirëpritur të kontaktojnë pronarin.
Çdo përdorim i Cookies - ose i mjeteve të tjera gjurmuese - nga xiaomiui.net ose nga pronarët e shërbimeve të palëve të treta të përdorura nga xiaomiui.net i shërben qëllimit të ofrimit të Shërbimit të kërkuar nga Përdoruesi, përveç çdo qëllimi tjetër të përshkruar në dokumenti aktual dhe në Politikën e Cookies, nëse është e disponueshme.

Përdoruesit janë përgjegjës për çdo të dhënë personale të palës së tretë të marrë, publikuar ose shpërndarë përmes xiaomiui.net dhe konfirmojnë se kanë pëlqimin e palës së tretë për t'i dhënë të dhënat Pronari.

Mënyra dhe vendi i përpunimit të të dhënave

Metodat e përpunimit

Pronari merr masat e duhura të sigurisë për të parandaluar hyrjen e paautorizuar, zbulimin, modifikimin ose shkatërrimin e paautorizuar të të Dhënave.
Përpunimi i të dhënave kryhet duke përdorur kompjuterë dhe/ose mjete të aktivizuara për TI, duke ndjekur procedurat organizative dhe mënyrat që lidhen rreptësisht me qëllimet e treguara. Përveç pronarit, në disa raste, të dhënat mund të jenë të aksesueshme nga disa lloje personash përgjegjës, të përfshirë në funksionimin e xiaomiui.net (administrim, shitje, marketing, ligjor, administrim i sistemit) ose palëve të jashtme (si p.sh. e treta -ofruesit e shërbimeve teknike të palëve, transportuesit e postës, ofruesit e pritjes, kompanitë e IT, agjencitë e komunikimit) të caktuar, nëse është e nevojshme, si Përpunues të të Dhënave nga Pronari. Lista e përditësuar e këtyre palëve mund të kërkohet nga Pronari në çdo kohë.

Baza ligjore e përpunimit

Pronari mund të përpunojë të Dhënat Personale në lidhje me Përdoruesit nëse zbatohet një nga më poshtë:

 • Përdoruesit kanë dhënë pëlqimin e tyre për një ose më shumë qëllime specifike. Shënim: Sipas disa legjislacioneve, Pronari mund të lejohet të përpunojë të Dhënat Personale derisa Përdoruesi të kundërshtojë një përpunim të tillë ("opt-out"), pa pasur nevojë të mbështetet në pëlqimin ose ndonjë nga bazat ligjore të mëposhtme. Megjithatë, kjo nuk zbatohet, sa herë që përpunimi i të dhënave personale i nënshtrohet ligjit evropian për mbrojtjen e të dhënave;
 • Sigurimi i të dhënave është i nevojshëm për zbatimin e një marrëveshjeje me Përdoruesin dhe/ose për çdo detyrim parakontraktor të saj;
 • përpunimi është i nevojshëm për respektimin e një detyrimi ligjor të cilit i nënshtrohet Pronari;
 • përpunimi është i lidhur me një detyrë që kryhet në interes të publikut ose në ushtrim të autoritetit zyrtar që i është dhënë pronarit;
 • përpunimi është i nevojshëm për qëllimet e interesave legjitime të ndjekura nga Pronari ose nga një palë e tretë.

Në çdo rast, Pronari do të ndihmojë me kënaqësi për të sqaruar bazën specifike ligjore që zbatohet për përpunimin, dhe në veçanti nëse dhënia e të dhënave personale është një kërkesë ligjore ose kontraktuale, ose një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë.

Vend

Të dhënat përpunohen në zyrat operative të pronarit dhe në çdo vend tjetër ku ndodhen palët e përfshira në përpunim.

Në varësi të vendndodhjes së Përdoruesit, transferimet e të dhënave mund të përfshijnë transferimin e të Dhënave të Përdoruesit në një vend tjetër nga i tyre. Për të mësuar më shumë rreth vendit të përpunimit të të dhënave të tilla të transferuara, Përdoruesit mund të kontrollojnë seksionin që përmban detaje në lidhje me përpunimin e të Dhënave Personale.

Përdoruesit gjithashtu kanë të drejtë të mësojnë në lidhje me bazën ligjore të transferimit të të dhënave në një vend jashtë Bashkimit Evropian ose në ndonjë organizatë ndërkombëtare të rregulluar nga e drejta ndërkombëtare publike ose e krijuar nga dy ose më shumë vende, të tilla si KB, dhe për masat e sigurisë të marra nga Pronari për të ruajtur të dhënat e tyre.

Nëse ndodh ndonjë transferim i tillë, Përdoruesit mund të zbulojnë më shumë duke kontrolluar seksionet përkatëse të këtij dokumenti ose të pyesin me Pronarin duke përdorur informacionin e dhënë në seksionin e kontaktit.

Koha e mbajtjes

Të dhënat personale do të përpunohen dhe ruhen për aq kohë sa kërkohet nga qëllimi për të cilin janë mbledhur.

Prandaj:

 • Të dhënat personale të mbledhura për qëllime që lidhen me ekzekutimin e një kontrate midis Pronarit dhe Përdoruesit do të mbahen derisa kjo kontratë të jetë përmbushur plotësisht.
 • Të dhënat personale të mbledhura për qëllime të interesave legjitime të pronarit do të mbahen për aq kohë sa nevojitet për të përmbushur qëllime të tilla. Përdoruesit mund të gjejnë informacion specifik në lidhje me interesat legjitime të ndjekura nga Pronari brenda seksioneve përkatëse të këtij dokumenti ose duke kontaktuar pronarin.

Pronari mund të lejohet të ruajë të dhënat personale për një periudhë më të gjatë sa herë që Përdoruesi ka dhënë pëlqimin për një përpunim të tillë, për sa kohë që një pëlqim i tillë nuk tërhiqet. Për më tepër, Pronari mund të detyrohet të mbajë të Dhënat Personale për një periudhë më të gjatë sa herë që kërkohet ta bëjë këtë për përmbushjen e një detyrimi ligjor ose me urdhër të një autoriteti.

Pasi të përfundojë periudha e ruajtjes, të dhënat personale do të fshihen. Prandaj, e drejta e aksesit, e drejta për fshirje, e drejta e korrigjimit dhe e drejta e transportueshmërisë së të dhënave nuk mund të zbatohen pas skadimit të periudhës së ruajtjes.

Qëllimet e përpunimit

Të dhënat në lidhje me Përdoruesin mblidhen për të lejuar zotëruesin të ofrojë Shërbimin e tij, të respektojë detyrimet e tij ligjore, t'u përgjigjet kërkesave të zbatimit, të mbrojë të drejtat dhe interesat e tij (ose ato të përdoruesve të tij ose palëve të treta), të zbulojë çdo aktivitet keqdashës ose mashtrues, si dhe sa vijon: Analitika, Ndërveprimi me rrjetet dhe platformat e jashtme sociale, Kontaktimi me përdoruesin, Komentimi i përmbajtjes, Reklamimi dhe shfaqja e përmbajtjes nga platformat e jashtme.

Për informacion specifik në lidhje me të dhënat personale të përdorura për secilin qëllim, Përdoruesi mund t'i referohet seksionit "Informacion i detajuar mbi përpunimin e të dhënave personale".

Informacione të hollësishme për përpunimin e të dhënave personale

Të dhënat personale janë mbledhur për qëllimet e mëposhtme dhe duke përdorur shërbimet e mëposhtme:

 • Reklamat

  Ky lloj shërbimi lejon që të dhënat e përdoruesit të përdoren për qëllime të komunikimit reklamues. Këto komunikime shfaqen në formën e banderolave ​​dhe reklamave të tjera në xiaomiui.net, ndoshta bazuar në interesat e përdoruesit.
  Kjo nuk do të thotë që të gjitha të dhënat personale përdoren për këtë qëllim. Informacioni dhe kushtet e përdorimit tregohen më poshtë.
  Disa nga shërbimet e listuara më poshtë mund të përdorin Gjurmuesit për të identifikuar Përdoruesit ose mund të përdorin teknikën e ri-targetimit të sjelljes, dmth. shfaqja e reklamave të përshtatura për interesat dhe sjelljen e Përdoruesit, duke përfshirë ato të zbuluara jashtë xiaomiui.net. Për më shumë informacion, ju lutemi kontrolloni politikat e privatësisë së shërbimeve përkatëse.
  Shërbimet e këtij lloji zakonisht ofrojnë mundësinë për të hequr dorë nga një gjurmim i tillë. Përveç çdo veçorie të largimit të ofruar nga cilido prej shërbimeve më poshtë, përdoruesit mund të mësojnë më shumë se si të tërhiqen në përgjithësi nga reklamat e bazuara në interes brenda seksionit të dedikuar \"Si të tërhiqeni nga reklamat e bazuara në interes\" në këtë dokument.

  Google AdSense (Google Ireland Limited)

  Google AdSense është një shërbim reklamimi i ofruar nga Google Ireland Limited. Ky shërbim përdor cookie "DoubleClick", i cili gjurmon përdorimin e xiaomiui.net dhe sjelljen e përdoruesit në lidhje me reklamat, produktet dhe shërbimet e ofruara.
  Përdoruesit mund të vendosin të çaktivizojnë të gjitha cookie-t DoubleClick duke shkuar te: Cilësimet e Google Ad.

  Për të kuptuar përdorimin e të dhënave nga Google, konsultohuni Politika e partnerit të Google.

  Të dhënat personale të përpunuara: Gjurmuesit; Të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Irlandë – Politika e Privatësisë - Zgjedhin Out.

  Kategoria e informacionit personal të mbledhur sipas CCPA: informacione në internet.

  Ky përpunim përbën një shitje të bazuar në përkufizimin sipas CCPA. Përveç informacionit në këtë klauzolë, Përdoruesi mund të gjejë informacion në lidhje me mënyrën e tërheqjes nga shitja në seksionin që detajon të drejtat e konsumatorëve kalifornian.

 • analitikë

  Shërbimet që përmbahen në këtë pjesë mundësojnë që Pronari të monitorojë dhe analizojë trafikun në internet dhe mund të përdoren për të mbajtur nën kontroll sjelljen e Përdoruesit.

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics është një shërbim analize në internet i ofruar nga Google Ireland Limited ("Google"). Google përdor të dhënat e mbledhura për të gjurmuar dhe ekzaminuar përdorimin e xiaomiui.net, për të përgatitur raporte mbi aktivitetet e tij dhe për t'i ndarë ato me shërbime të tjera të Google.
  Google mund të përdorë të dhënat e mbledhura për të kontekstualizuar dhe personalizuar reklamat e rrjetit të vet reklamues.

  Të dhënat personale të përpunuara: Gjurmuesit; Të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Irlandë – Politika e Privatësisë - Zgjedhin Out.

  Kategoria e informacionit personal të mbledhur sipas CCPA: informacione në internet.

  Ky përpunim përbën një shitje të bazuar në përkufizimin sipas CCPA. Përveç informacionit në këtë klauzolë, Përdoruesi mund të gjejë informacion në lidhje me mënyrën e tërheqjes nga shitja në seksionin që detajon të drejtat e konsumatorëve kalifornian.

 • Kontaktimi me Përdoruesin

  Lista e postimeve ose buletini (xiaomiui.net)

  Duke u regjistruar në listën e postimeve ose për buletinin, adresa e emailit të Përdoruesit do të shtohet në listën e kontakteve të atyre që mund të marrin mesazhe me email që përmbajnë informacione të natyrës komerciale ose promovuese në lidhje me xiaomiui.net. Adresa juaj e emailit gjithashtu mund të shtohet në këtë listë si rezultat i regjistrimit në xiaomiui.net ose pasi keni bërë një blerje.

  Të dhënat personale të përpunuara: adresa e emailit.

  Kategoria e informacionit personal të mbledhur sipas CCPA: identifikues.

  Formulari i kontaktit (xiaomiui.net)

  Duke plotësuar formularin e kontaktit me të dhënat e tij, Përdoruesi autorizon xiaomiui.net të përdorë këto detaje për t'iu përgjigjur kërkesave për informacion, kuota ose çdo lloj kërkese siç tregohet në kokën e formularit.

  Të dhënat personale të përpunuara: adresa e emailit; Emri.

  Kategoria e informacionit personal të mbledhur sipas CCPA: identifikues.

 • Komentimi i përmbajtjes

  Shërbimet e komentimit të përmbajtjes i lejojnë Përdoruesit të bëjnë dhe publikojnë komentet e tyre mbi përmbajtjen e xiaomiui.net.
  Në varësi të cilësimeve të zgjedhura nga Pronari, Përdoruesit mund të lënë gjithashtu komente anonime. Nëse ka një adresë e-mail midis të dhënave personale të dhëna nga Përdoruesi, ajo mund të përdoret për të dërguar njoftime për komente për të njëjtën përmbajtje. Përdoruesit janë përgjegjës për përmbajtjen e komenteve të tyre.
  Nëse është instaluar një shërbim komentimi i përmbajtjes i ofruar nga palë të treta, ai mund të mbledhë ende të dhëna të trafikut në ueb për faqet ku është instaluar shërbimi i komenteve, edhe kur Përdoruesit nuk përdorin shërbimin e komentimit të përmbajtjes.

  Sistemi i komenteve i menaxhuar drejtpërdrejt (xiaomiui.net)

  Xiaomiui.net ka sistemin e vet të brendshëm të komenteve të përmbajtjes.

  Të dhënat personale të përpunuara: adresa e emailit; Emri.

  Kategoria e informacionit personal të mbledhur sipas CCPA: identifikues.

  Diskus

  Disqus është një zgjidhje e organizuar e bordit të diskutimit e ofruar nga Disqus që mundëson xiaomiui.net të shtojë një veçori komentimi në çdo përmbajtje.

  Të dhënat personale të përpunuara: Të dhënat e komunikuara gjatë përdorimit të shërbimit; Gjurmues; Të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara - Politika e Privatësisë - Hiq jashtë.

  Kategoria e informacionit personal të mbledhur sipas CCPA: informacione në internet.

  Ky përpunim përbën një shitje të bazuar në përkufizimin sipas CCPA. Përveç informacionit në këtë klauzolë, Përdoruesi mund të gjejë informacion në lidhje me mënyrën e tërheqjes nga shitja në seksionin që detajon të drejtat e konsumatorëve kalifornian.

 • Shfaqja e përmbajtjes nga platformat e jashtme

  Ky lloj shërbimi ju lejon të shikoni përmbajtjen e pritur në platforma të jashtme direkt nga faqet e xiaomiui.net dhe të ndërveproni me to.
  Ky lloj shërbimi mund të mbledhë ende të dhëna të trafikut në ueb për faqet ku është instaluar shërbimi, edhe kur Përdoruesit nuk e përdorin atë.

  Miniaplikacioni i videos në YouTube (Google Ireland Limited)

  YouTube është një shërbim vizualizimi i përmbajtjes video i ofruar nga Google Ireland Limited që lejon xiaomiui.net të inkorporojë përmbajtje të këtij lloji në faqet e tij.

  Të dhënat personale të përpunuara: Gjurmuesit; Të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Irlandë – Politika e Privatësisë.

  Kategoria e informacionit personal të mbledhur sipas CCPA: informacione në internet.

  Ky përpunim përbën një shitje të bazuar në përkufizimin sipas CCPA. Përveç informacionit në këtë klauzolë, Përdoruesi mund të gjejë informacion në lidhje me mënyrën e tërheqjes nga shitja në seksionin që detajon të drejtat e konsumatorëve kalifornian.

 • Bashkëveprimi me rrjete dhe platforma të jashtme sociale

  Ky lloj shërbimi lejon ndërveprim me rrjetet sociale ose platforma të tjera të jashtme direkt nga faqet e xiaomiui.net.
  Ndërveprimi dhe informacioni i marrë përmes xiaomiui.net janë gjithmonë subjekt i cilësimeve të privatësisë së Përdoruesit për çdo rrjet social.
  Ky lloj shërbimi mund të mbledhë ende të dhëna trafiku për faqet ku është instaluar shërbimi, edhe kur Përdoruesit nuk e përdorin atë.
  Rekomandohet të dilni nga shërbimet përkatëse në mënyrë që të siguroheni që të dhënat e përpunuara në xiaomiui.net të mos lidhen përsëri me profilin e Përdoruesit.

  Butoni Twitter Tweet dhe miniaplikacionet sociale (Twitter, Inc.)

  Butoni Twitter Tweet dhe miniaplikacionet sociale janë shërbime që lejojnë ndërveprimin me rrjetin social Twitter të ofruar nga Twitter, Inc.

  Të dhënat personale të përpunuara: Gjurmuesit; Të dhënat e përdorimit.

  Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara - Politika e Privatësisë.

  Kategoria e informacionit personal të mbledhur sipas CCPA: informacione në internet.

  Ky përpunim përbën një shitje të bazuar në përkufizimin sipas CCPA. Përveç informacionit në këtë klauzolë, Përdoruesi mund të gjejë informacion në lidhje me mënyrën e tërheqjes nga shitja në seksionin që detajon të drejtat e konsumatorëve kalifornian.

Informacion mbi tërheqjen nga reklamimi i bazuar në interes

Përveç çdo veçorie të përjashtimit të ofruar nga ndonjë prej shërbimeve të listuara në këtë dokument, Përdoruesit mund të mësojnë më shumë se si të tërhiqen përgjithësisht nga reklamat e bazuara në interes brenda seksionit të dedikuar të Politikës së Kukive.

Informacione të mëtejshme rreth përpunimit të të dhënave personale

 • Njoftime pushimi

  Xiaomiui.net mund të dërgojë njoftime shtytëse te Përdoruesi për të arritur qëllimet e përshkruara në këtë politikë të privatësisë.

  Përdoruesit në shumicën e rasteve mund të heqin dorë nga marrja e njoftimeve shtytëse duke vizituar cilësimet e pajisjes së tyre, si p.sh. cilësimet e njoftimeve për telefonat celularë, dhe më pas t'i ndryshojnë ato cilësime për xiaomiui.net, disa ose të gjitha aplikacionet në pajisjen e caktuar.
  Përdoruesit duhet të jenë të vetëdijshëm se çaktivizimi i njoftimeve shtytëse mund të ndikojë negativisht në dobinë e xiaomiui.net.

 • ruajtja lokale

  localStorage lejon xiaomiui.net të ruajë dhe të aksesojë të dhënat direkt në shfletuesin e përdoruesit pa datë skadimi.

Të drejtat e përdoruesve

Përdoruesit mund të ushtrojnë të drejta të caktuara në lidhje me të dhënat e tyre të përpunuara nga Pronari.

Në veçanti, Përdoruesit kanë të drejtë të bëjnë sa më poshtë:

 • Tërhiqni pëlqimin e tyre në çdo kohë. Përdoruesit kanë të drejtë të tërheqin pëlqimin kur kanë dhënë më parë pëlqimin e tyre për përpunimin e të dhënave të tyre personale.
 • Kundërshtojnë përpunimin e të dhënave të tyre. Përdoruesit kanë të drejtë të kundërshtojnë përpunimin e të dhënave të tyre nëse përpunimi kryhet mbi një bazë ligjore të ndryshme nga pëlqimi. Detaje të mëtejshme jepen në seksionin e dedikuar më poshtë.
 • Qasuni në të dhënat e tyre. Përdoruesit kanë të drejtë të mësojnë nëse të dhënat po përpunohen nga Pronari, të marrin informacione në lidhje me disa aspekte të përpunimit dhe të marrin një kopje të të dhënave që i nënshtrohen përpunimit.
 • Verifiko dhe kërko korrigjim. Përdoruesit kanë të drejtë të verifikojnë saktësinë e të dhënave të tyre dhe të kërkojnë që ato të përditësohen ose korrigjohen.
 • Kufizoni përpunimin e të dhënave të tyre. Përdoruesit kanë të drejtë, në rrethana të caktuara, të kufizojnë përpunimin e të dhënave të tyre. Në këtë rast, Pronari nuk do t'i përpunojë të dhënat e tij për ndonjë qëllim tjetër përveç ruajtjes së tyre.
 • Të fshihen ose hiqen të dhënat e tyre personale. Përdoruesit kanë të drejtë, në rrethana të caktuara, të marrin fshirjen e të dhënave të tyre nga Pronari.
 • Merrni të dhënat e tyre dhe transferojini ato te një kontrollues tjetër. Përdoruesit kanë të drejtë të marrin të dhënat e tyre në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makineri dhe, nëse është teknikisht e mundur, t'i transmetojnë ato te një kontrollues tjetër pa asnjë pengesë. Kjo dispozitë është e zbatueshme me kusht që të dhënat të përpunohen me mjete të automatizuara dhe që përpunimi të bazohet në pëlqimin e Përdoruesit, në një kontratë në të cilën Përdoruesi është pjesë ose në detyrimet parakontraktore të saj.
 • Paraqisni një ankesë. Përdoruesit kanë të drejtë të paraqesin një pretendim para autoritetit të tyre kompetent për mbrojtjen e të dhënave.

Detaje në lidhje me të drejtën për të kundërshtuar përpunimin

Kur të dhënat personale përpunohen për një interes publik, gjatë ushtrimit të një autoriteti zyrtar të dhënë mbi pronarin ose për qëllime të interesave legjitime të ndjekura nga pronari, përdoruesit mund të kundërshtojnë përpunimin e tillë duke siguruar një bazë në lidhje me situatën e tyre të veçantë për justifikojnë kundërshtimin.

Përdoruesit duhet ta dinë që, megjithatë, nëse të dhënat e tyre personale përpunohen për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, ata mund të kundërshtojnë atë përpunim në çdo kohë pa dhënë ndonjë justifikim. Për të mësuar, nëse Pronari po përpunon të dhëna personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, Përdoruesit mund t'u referohen seksioneve përkatëse të këtij dokumenti.

Si t’i ushtroni këto të drejta

Do kërkesë për të ushtruar të drejtat e përdoruesit mund t'i drejtohet Pronarit përmes detajeve të kontaktit të dhëna në këtë dokument. Këto kërkesa mund të ushtrohen falas dhe do të adresohen nga Pronari sa më shpejt që të jetë e mundur dhe gjithmonë brenda një muaji.

Politika Cookie

Xiaomiui.net përdor gjurmuesit. Për të mësuar më shumë, Përdoruesi mund të konsultohet me Politika Cookie.

Informacion shtesë në lidhje me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave

Aksion i ligjshem

Të dhënat personale të përdoruesit mund të përdoren për qëllime ligjore nga Pronari në Gjykatë ose në fazat që çojnë në veprime të mundshme ligjore që rrjedhin nga përdorimi i pahijshëm i xiaomiui.net ose Shërbimeve të lidhura me to.
Përdoruesi deklaron të jetë i vetëdijshëm se nga Pronari mund të kërkohet të zbulojë të dhëna personale me kërkesë të autoriteteve publike.

Informacion shtesë në lidhje me të dhënat personale të përdoruesit

Përveç informacionit që përmban kjo politikë e privatësisë, xiaomiui.net mund t'i ofrojë Përdoruesit informacion shtesë dhe kontekstual në lidhje me Shërbime të veçanta ose mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale sipas kërkesës.

Shkrimet dhe mirëmbajtja e sistemit

Për qëllime funksionimi dhe mirëmbajtjeje, xiaomiui.net dhe çdo shërbim i palëve të treta mund të mbledhin skedarë që regjistrojnë ndërveprimin me xiaomiui.net (Regjistrimet e sistemit) përdorin të dhëna të tjera personale (siç është adresa IP) për këtë qëllim.

Informacioni që nuk përmbahet në këtë politikë

Më shumë detaje në lidhje me mbledhjen ose përpunimin e të dhënave personale mund të kërkohen nga Pronari në çdo kohë. Ju lutemi shikoni informacionin e kontaktit në fillim të këtij dokumenti.

Si trajtohen kërkesat "Mos gjurmo"

Xiaomiui.net nuk mbështet kërkesat "Mos gjurmoni".
Për të përcaktuar nëse ndonjë nga shërbimet e palëve të treta që i respekton kërkesat e "Mos gjurmo", lexo politikat e tyre të privatësisë.

Ndryshimet në këtë privacy policy

Pronari rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë politikë të privatësisë në çdo kohë duke njoftuar Përdoruesit e tij në këtë faqe dhe ndoshta brenda xiaomiui.net dhe/ose - për aq sa është e mundur teknikisht dhe ligjërisht - duke dërguar një njoftim për Përdoruesit përmes çdo informacioni kontakti të disponueshëm tek Pronari. Rekomandohet fuqimisht ta kontrolloni shpesh këtë faqe, duke iu referuar datës së modifikimit të fundit të renditur në fund.

Nëse ndryshimet ndikojnë në aktivitetet e përpunimit të kryera në bazë të pëlqimit të Përdoruesit, Pronari do të mbledhë pëlqimin e ri nga Përdoruesi, kur kërkohet.

Informacion për konsumatorët kalifornian

Kjo pjesë e dokumentit integrohet dhe plotëson informacionin e përfshirë në pjesën tjetër të politikës së privatësisë dhe ofrohet nga biznesi që drejton xiaomiui.net dhe, nëse mund të jetë rasti, mëmë, filialet dhe filialet e tij (për qëllimet e këtij seksioni referuar kolektivisht si "ne", "ne", "jonë").

Dispozitat e përfshira në këtë seksion zbatohen për të gjithë Përdoruesit që janë konsumatorë që banojnë në shtetin e Kalifornisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas "Akti i Privatësisë së Konsumatorit në Kaliforni të vitit 2018" (Përdoruesit përmenden më poshtë, thjesht si "ju", " juaji", "i juaji") dhe, për këta konsumatorë, këto dispozita zëvendësojnë çdo dispozitë tjetër ndoshta divergjente ose kontradiktore të përfshira në politikën e privatësisë.

Kjo pjesë e dokumentit përdor termin "informacion personal" siç përcaktohet në Aktin e Privatësisë së Konsumatorit të Kalifornisë (CCPA).

Kategoritë e informacionit personal të mbledhur, zbuluar ose shitur

Në këtë seksion ne përmbledhim kategoritë e informacionit personal që kemi mbledhur, zbuluar ose shitur dhe qëllimet e tyre. Për këto aktivitete mund të lexoni në detaje në seksionin e titulluar “Informacion i detajuar mbi përpunimin e të dhënave personale” brenda këtij dokumenti.

Informacioni që mbledhim: kategoritë e informacionit personal që mbledhim

Ne kemi mbledhur kategoritë e mëposhtme të informacionit personal për ju: identifikuesit dhe informacionin e internetit.

Ne nuk do të mbledhim kategori shtesë të informacionit personal pa ju njoftuar.

Si mbledhim informacionin: cilat janë burimet e informacionit personal që mbledhim?

Ne mbledhim kategoritë e mësipërme të informacionit personal, drejtpërdrejt ose tërthorazi, nga ju kur përdorni xiaomiui.net.

Për shembull, ju jepni drejtpërdrejt informacionin tuaj personal kur paraqisni kërkesa nëpërmjet çdo formulari në xiaomiui.net. Ju gjithashtu jepni informacione personale në mënyrë indirekte kur lundroni në xiaomiui.net, pasi informacioni personal rreth jush vëzhgohet dhe mblidhet automatikisht. Së fundi, ne mund të mbledhim informacionin tuaj personal nga palë të treta që punojnë me ne në lidhje me Shërbimin ose me funksionimin e xiaomiui.net dhe veçoritë e tij.

Si e përdorim informacionin që mbledhim: ndarja dhe zbulimi i informacionit tuaj personal me palët e treta për një qëllim biznesi

Ne mund t'ia zbulojmë informacionin personal që mbledhim për ju një pale të tretë për qëllime biznesi. Në këtë rast, ne lidhim një marrëveshje me shkrim me një palë të tretë që kërkon që marrësi të mbajë konfidenciale informacionin personal dhe të mos e përdorë atë për ndonjë qëllim(a) të ndryshëm nga ato të nevojshme për zbatimin e marrëveshjes.

Ne gjithashtu mund t'ua zbulojmë informacionin tuaj personal palëve të treta kur ju na kërkoni ose na autorizoni në mënyrë eksplicite ta bëjmë këtë, në mënyrë që t'ju ofrojmë Shërbimin tonë.

Për të mësuar më shumë rreth qëllimeve të përpunimit, ju lutemi referojuni seksionit përkatës të këtij dokumenti.

Shitja e informacionit tuaj personal

Për qëllimet tona, fjala "shitje" nënkupton çdo "shitje, dhënie me qira, lëshim, zbulim, shpërndarje, vënie në dispozicion, transferim ose komunikim ndryshe gojarisht, me shkrim ose me mjete elektronike, të informacionit personal të një konsumatori nga biznesi për një biznes tjetër ose një palë e tretë, për shuma monetare ose të tjera të vlefshme".

Kjo do të thotë që, për shembull, një shitje mund të ndodhë sa herë që një aplikacion shfaq reklama, ose bën analiza statistikore mbi trafikun ose shikimet, ose thjesht sepse përdor mjete të tilla si shtojcat e rrjeteve sociale dhe të ngjashme.

E drejta juaj për të hequr dorë nga shitja e informacionit personal

Ju keni të drejtë të hiqni dorë nga shitja e informacionit tuaj personal. Kjo do të thotë që sa herë që na kërkoni të ndalojmë shitjen e të dhënave tuaja, ne do t'i përmbahemi kërkesës suaj.
Kërkesa të tilla mund të bëhen lirisht, në çdo kohë, pa paraqitur asnjë kërkesë të verifikueshme, thjesht duke ndjekur udhëzimet e mëposhtme.

Udhëzime për të hequr dorë nga shitja e informacionit personal

Nëse dëshironi të dini më shumë ose të ushtroni të drejtën tuaj për të hequr dorë në lidhje me të gjitha shitjet e kryera nga xiaomiui.net, si në internet ashtu edhe jashtë linje, mund të na kontaktoni për informacione të mëtejshme duke përdorur detajet e kontaktit të dhëna në këtë dokument.

Cilat janë qëllimet për të cilat ne përdorim të dhënat tuaja personale?

Ne mund të përdorim informacionin tuaj personal për të lejuar funksionimin operacional të xiaomiui.net dhe veçoritë e tij ("qëllime biznesi"). Në raste të tilla, informacioni juaj personal do të përpunohet në një mënyrë të nevojshme dhe proporcionale me qëllimin e biznesit për të cilin është mbledhur dhe rreptësisht brenda kufijve të qëllimeve operacionale të përputhshme.

Ne gjithashtu mund t'i përdorim të dhënat tuaja personale për arsye të tjera si për qëllime komerciale (siç tregohet në seksionin "Informacion i detajuar mbi përpunimin e të dhënave personale" brenda këtij dokumenti), si dhe për respektimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave tona përpara autoritetet kompetente ku të drejtat dhe interesat tona kërcënohen ose ne pësojmë një dëm të vërtetë.

Ne nuk do t'i përdorim të dhënat tuaja personale për qëllime të ndryshme, të palidhura ose të papajtueshme pa ju njoftuar.

Të drejtat tuaja të privatësisë në Kaliforni dhe si t'i ushtroni ato

E drejta për të ditur dhe për transportueshmëri

Ju keni të drejtë të kërkoni që ne t'ju zbulojmë:

 • kategoritë dhe burimet e informacionit personal që ne mbledhim për ju, qëllimet për të cilat ne përdorim informacionin tuaj dhe me kë ndahen këto informacione;
 • në rast të shitjes së informacionit personal ose zbulimit për qëllime biznesi, dy lista të veçanta ku ne zbulojmë:
  • për shitje, kategoritë e informacionit personal të blera nga secila kategori e marrësit; dhe
  • për dhënie informacionesh shpjeguese për qëllime biznesi, kategoritë e informacionit personal të marra nga secila kategori e marrësit.

Zbulimi i përshkruar më sipër do të kufizohet në informacionin personal të mbledhur ose përdorur gjatë 12 muajve të fundit.

Nëse e dorëzojmë përgjigjen tonë në mënyrë elektronike, informacioni i bashkangjitur do të jetë \"portativ\", dmth. do të dorëzohet në një format lehtësisht të përdorshëm për t'ju mundësuar që t'i transmetoni informacionin një subjekti tjetër pa pengesa – me kusht që kjo të jetë teknikisht e realizueshme.

E drejta për të kërkuar fshirjen e të dhënave tuaja personale

Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të fshijmë çdo informacion tuaj personal, duke iu nënshtruar përjashtimeve të përcaktuara nga ligji (si p.sh., por pa u kufizuar në, ku informacioni përdoret për të identifikuar dhe riparuar gabimet në xiaomiui.net, për të zbuluar incidentet e sigurisë dhe mbrojtja nga aktivitetet mashtruese ose të paligjshme, për të ushtruar të drejta të caktuara etj.).

Nëse nuk zbatohet asnjë përjashtim ligjor, si rezultat i ushtrimit të së drejtës suaj, ne do t'i fshijmë të dhënat tuaja personale dhe do t'i drejtojmë çdo ofrues të shërbimit tonë ta bëjë këtë.

Si të ushtroni të drejtat tuaja

Për të ushtruar të drejtat e përshkruara më sipër, duhet të na paraqisni kërkesën tuaj të verifikueshme duke na kontaktuar nëpërmjet detajeve të dhëna në këtë dokument.

Që ne t'i përgjigjemi kërkesës suaj, është e nevojshme të dimë se kush jeni. Prandaj, të drejtat e mësipërme mund t'i ushtroni vetëm duke bërë një kërkesë të verifikueshme e cila duhet:

 • jepni informacion të mjaftueshëm që na lejon të verifikojmë në mënyrë të arsyeshme që ju jeni personi për të cilin kemi mbledhur informacion personal ose një përfaqësues i autorizuar;
 • përshkruani kërkesën tuaj me detaje të mjaftueshme që na lejon ta kuptojmë, vlerësojmë dhe përgjigjemi siç duhet.

Ne nuk do t'i përgjigjemi asnjë kërkese nëse nuk jemi në gjendje të verifikojmë identitetin tuaj dhe për këtë arsye konfirmojmë se informacioni personal që posedojmë ka të bëjë me ju.

Nëse nuk mund të paraqisni personalisht një kërkesë të verifikueshme, mund të autorizoni një person të regjistruar në Sekretarin e Shtetit të Kalifornisë që të veprojë në emrin tuaj.

Nëse jeni i rritur, mund të bëni një kërkesë të verifikueshme në emër të një të mituri nën autoritetin tuaj prindëror.

Mund të paraqisni një numër maksimal prej 2 kërkesash për një periudhë 12 mujore.

Si dhe kur pritet që ne ta trajtojmë kërkesën tuaj

Ne do të konfirmojmë marrjen e kërkesës suaj të verifikueshme brenda 10 ditëve dhe do të ofrojmë informacion se si do ta përpunojmë kërkesën tuaj.

Ne do t'i përgjigjemi kërkesës tuaj brenda 45 ditëve nga marrja e saj. Nëse na duhet më shumë kohë, do t'ju shpjegojmë arsyet pse dhe sa më shumë kohë na duhet. Në lidhje me këtë, ju lutemi vini re se mund të na duhen deri në 90 ditë për të përmbushur kërkesën tuaj.

Zbulimi(et) tona do të mbulojnë periudhën e mëparshme 12 mujore.

Nëse ne refuzojmë kërkesën tuaj, ne do t'ju shpjegojmë arsyet e refuzimit tonë.

Ne nuk paguajmë tarifë për të përpunuar ose për t'iu përgjigjur kërkesës suaj të verifikueshme, përveç rastit kur një kërkesë e tillë është haptazi e pabazuar ose e tepruar. Në raste të tilla, ne mund të paguajmë një tarifë të arsyeshme ose të refuzojmë të veprojmë sipas kërkesës. Në secilin rast, ne do të komunikojmë zgjedhjet tona dhe do të shpjegojmë arsyet që qëndrojnë pas tyre.

Informacion për përdoruesit që banojnë në Brazil

Kjo pjesë e dokumentit integrohet dhe plotëson informacionin e përfshirë në pjesën tjetër të politikës së privatësisë dhe ofrohet nga subjekti që drejton xiaomiui.net dhe, nëse mund të jetë rasti, mëmë, filialet dhe filialet e tij (për qëllimet e këtij seksioni referuar kolektivisht si "ne", "ne", "jonë").
Dispozitat e përfshira në këtë seksion zbatohen për të gjithë Përdoruesit që banojnë në Brazil, sipas \"Lei Geral de Proteção de Dados\" (Përdoruesit përmenden më poshtë, thjesht si "ju", "i juaji", "i juaji"). Për këta Përdorues, këto dispozita zëvendësojnë çdo dispozitë tjetër ndoshta divergjente ose konfliktuale të përfshira në politikën e privatësisë.
Kjo pjesë e dokumentit përdor termin "informacion personal" siç përcaktohet në Lei Geral de Proteção de Dados (GDPR).

Bazat mbi të cilat ne përpunojmë informacionin tuaj personal

Ne mund të përpunojmë informacionin tuaj personal vetëm nëse kemi një bazë ligjore për një përpunim të tillë. Bazat ligjore janë si më poshtë:

 • pëlqimin tuaj për aktivitetet përkatëse të përpunimit;
 • pajtueshmërinë me një detyrim ligjor ose rregullator që na takon ne;
 • zbatimin e politikave publike të parashikuara në ligje ose rregullore ose të bazuara në kontrata, marrëveshje dhe instrumente të ngjashme ligjore;
 • studime të kryera nga subjekte kërkimore, mundësisht të kryera mbi informacione personale anonime;
 • zbatimin e një kontrate dhe procedurat paraprake të saj, në rastet kur ju jeni palë në kontratën në fjalë;
 • ushtrimin e të drejtave tona në procedurat gjyqësore, administrative apo të arbitrazhit;
 • mbrojtjen ose sigurinë fizike të vetes ose të një pale të tretë;
 • mbrojtjen e shëndetit – në procedurat e kryera nga subjektet shëndetësore ose profesionistët;
 • interesat tona legjitime, me kusht që të drejtat dhe liritë tuaja themelore të mos mbizotërojnë mbi këto interesa; dhe
 • mbrojtjen e kredisë.

Për të mësuar më shumë rreth bazave ligjore, mund të na kontaktoni në çdo kohë duke përdorur të dhënat e kontaktit të dhëna në këtë dokument.

Kategoritë e informacionit personal të përpunuar

Për të zbuluar se cilat kategori të informacionit tuaj personal përpunohen, mund të lexoni seksionin me titull "Informacion i detajuar mbi përpunimin e të dhënave personale" brenda këtij dokumenti.

Pse ne përpunojmë informacionin tuaj personal

Për të zbuluar pse ne përpunojmë informacionin tuaj personal, mund të lexoni seksionet me titull "Informacion i detajuar mbi përpunimin e të dhënave personale" dhe "Qëllimet e përpunimit" brenda këtij dokumenti.

Të drejtat tuaja të privatësisë braziliane, si të paraqisni një kërkesë dhe përgjigja jonë ndaj kërkesave tuaja

Të drejtat tuaja të privatësisë braziliane

Keni të drejtën të:

 • merrni konfirmimin e ekzistencës së aktiviteteve të përpunimit të informacionit tuaj personal;
 • qasje në të dhënat tuaja personale;
 • korrigjimin e informacionit personal jo të plotë, të pasaktë ose të vjetëruar;
 • të merrni anonimizimin, bllokimin ose eliminimin e informacionit tuaj personal të panevojshëm ose të tepruar, ose të informacionit që nuk përpunohet në përputhje me LGPD;
 • merrni informacion mbi mundësinë për të dhënë ose refuzuar pëlqimin tuaj dhe pasojat e tij;
 • merrni informacione për palët e treta me të cilat ne ndajmë informacionin tuaj personal;
 • të merrni, me kërkesën tuaj të shprehur, transportueshmërinë e informacionit tuaj personal (përveç informacionit anonim) te një ofrues tjetër shërbimi ose produkti, me kusht që të mbrohen sekretet tona tregtare dhe industriale;
 • merrni fshirjen e informacionit tuaj personal që përpunohet nëse përpunimi është bazuar në pëlqimin tuaj, përveç rasteve kur një ose më shumë përjashtime parashikohen në Art. Zbatohen 16 të LGPD-së;
 • revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë;
 • parashtroni një ankesë në lidhje me informacionin tuaj personal tek ANPD (Autoriteti Kombëtar i Mbrojtjes së të Dhënave) ose tek organet e mbrojtjes së konsumatorit;
 • kundërshtojnë një veprimtari përpunuese në rastet kur përpunimi nuk kryhet në përputhje me dispozitat e ligjit;
 • të kërkojë informacion të qartë dhe adekuat në lidhje me kriteret dhe procedurat e përdorura për një vendim të automatizuar; dhe
 • kërkoni rishikimin e vendimeve të marra vetëm në bazë të përpunimit të automatizuar të informacionit tuaj personal, të cilat prekin interesat tuaja. Këto përfshijnë vendime për të përcaktuar profilin tuaj personal, profesional, konsumator dhe kreditor, ose aspekte të personalitetit tuaj.

Ju kurrë nuk do të diskriminoheni, ose do të pësoni ndonjë lloj dëmtimi, nëse ushtroni të drejtat tuaja.

Si të paraqisni kërkesën tuaj

Ju mund të paraqisni kërkesën tuaj të shprehur për të ushtruar të drejtat tuaja pa asnjë tarifë, në çdo kohë, duke përdorur të dhënat e kontaktit të dhëna në këtë dokument ose nëpërmjet përfaqësuesit tuaj ligjor.

Si dhe kur do t'i përgjigjemi kërkesës suaj

Ne do të përpiqemi t'u përgjigjemi menjëherë kërkesave tuaja.
Në çdo rast, nëse e kemi të pamundur ta bëjmë këtë, ne do të sigurohemi që t'ju komunikojmë arsyet faktike ose ligjore që na pengojnë të përmbushim menjëherë ose përndryshe kërkesat tuaja. Në rastet kur ne nuk përpunojmë informacionin tuaj personal, ne do t'ju tregojmë personin fizik ose juridik të cilit duhet t'i drejtoni kërkesat tuaja, nëse jemi në gjendje ta bëjmë këtë.

Në rast se dorëzoni një hyrje ose informacion personal konfirmimi i përpunimit kërkesë, ju lutemi sigurohuni që të specifikoni nëse dëshironi që informacioni juaj personal të dorëzohet në formë elektronike ose të printuar.
Ju gjithashtu do të duhet të na njoftoni nëse dëshironi që ne t'i përgjigjemi kërkesës tuaj menjëherë, në të cilin rast ne do t'ju përgjigjemi në një mënyrë të thjeshtuar, ose nëse në vend të kësaj ju nevojitet një zbulim i plotë.
Në rastin e fundit, ne do të përgjigjemi brenda 15 ditëve nga momenti i kërkesës suaj, duke ju ofruar të gjithë informacionin mbi origjinën e informacionit tuaj personal, konfirmimin nëse ka ose jo të dhëna, çdo kriter të përdorur për përpunimin dhe qëllimet. të përpunimit, duke ruajtur sekretet tona tregtare dhe industriale.

Në rast se dorëzoni një korrigjimi, fshirja, anonimizimi ose bllokimi i informacionit personal kërkesë, ne do të sigurohemi që menjëherë t'ua komunikojmë kërkesën palëve të tjera me të cilat kemi ndarë informacionin tuaj personal në mënyrë që t'u mundësojmë palëve të treta që gjithashtu të përmbushin kërkesën tuaj - përveç në rastet kur një komunikim i tillë provohet i pamundur ose përfshin përpjekje joproporcionale për anën tonë.

Transferimi i informacionit personal jashtë Brazilit lejohet me ligj

Ne lejohemi të transferojmë informacionin tuaj personal jashtë territorit brazilian në rastet e mëposhtme:

 • kur transferimi është i nevojshëm për bashkëpunim juridik ndërkombëtar ndërmjet organeve të inteligjencës publike, hetimit dhe prokurorisë, sipas mjeteve ligjore të parashikuara nga e drejta ndërkombëtare;
 • kur transferimi është i nevojshëm për të mbrojtur jetën tuaj ose sigurinë fizike ose ato të një pale të tretë;
 • kur transferimi autorizohet nga ANPD;
 • kur transferimi rezulton nga një angazhim i marrë në një marrëveshje bashkëpunimi ndërkombëtar;
 • kur transferimi është i nevojshëm për ekzekutimin e një politike publike ose atribuimit ligjor të shërbimit publik;
 • kur transferimi është i nevojshëm për përmbushjen e një detyrimi ligjor ose rregullator, kryerjen e një kontrate ose procedurash paraprake në lidhje me një kontratë, ose ushtrimin e rregullt të të drejtave në procedurat gjyqësore, administrative ose të arbitrazhit.

Të dhënat personale (ose të dhënat)

Çdo informacion që në mënyrë të drejtpërdrejtë, indirekte, ose në lidhje me informacione të tjera - përfshirë një numër personal të identifikimit - lejon identifikimin ose identifikimin e një personi fizik.

Të dhënat e përdorimit

Informacioni i mbledhur automatikisht përmes xiaomiui.net (ose shërbime të palëve të treta të përdorura në xiaomiui.net), të cilat mund të përfshijnë: adresat IP ose emrat e domeneve të kompjuterëve të përdorur nga Përdoruesit që përdorin xiaomiui.net, adresat URI (Identifikuesi i Burimeve Uniforme ), koha e kërkesës, mënyra e përdorur për të paraqitur kërkesën në server, madhësia e skedarit të marrë si përgjigje, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes së serverit (rezultati i suksesshëm, gabimi, etj.), Shteti origjinës, veçoritë e shfletuesit dhe sistemit operativ të përdorur nga Përdoruesi, detajet e ndryshme kohore për vizitë (p.sh. koha e kaluar në secilën faqe brenda Aplikacionit) dhe detajet rreth rrugës së ndjekur brenda Aplikacionit me referencë të veçantë për sekuenca e faqeve të vizituara dhe parametra të tjerë në lidhje me sistemin operativ të pajisjes dhe/ose mjedisin IT të përdoruesit.

Përdorues

Individi që përdor xiaomiui.net i cili, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe, përkon me subjektin e të dhënave.

Subjekti i të dhënave

Personi fizik të cilit i referohen të dhënat personale.

Përpunuesi i të dhënave (ose mbikëqyrësi i të dhënave)

Personi fizik ose juridik, autoriteti publik, agjencia ose organi tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të kontrolluesit, siç përshkruhet në këtë politikë të privatësisë.

Kontrolluesi i të dhënave (ose zotëruesi)

Personi fizik ose juridik, autoriteti publik, agjencia ose organ tjetër i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale, duke përfshirë masat e sigurisë në lidhje me funksionimin dhe përdorimin e xiaomiui.net. Kontrolluesi i të dhënave, përveç nëse specifikohet ndryshe, është Pronari i xiaomiui.net.

xiaomiui.net (ose ky Aplikacion)

Mjetet me të cilat mblidhen dhe përpunohen të dhënat personale të përdoruesit.

Shërbime

Shërbimi i ofruar nga xiaomiui.net siç përshkruhet në kushtet përkatëse (nëse disponohet) dhe në këtë sajt/aplikacion.

Bashkimi Evropian (ose BE)

Përveç nëse specifikohet ndryshe, të gjitha referencat e bëra brenda këtij dokumenti për Bashkimin Evropian përfshijnë të gjitha vendet aktuale anëtare të Bashkimit Evropian dhe Zonës Ekonomike Evropiane.

Cookie

Cookies janë gjurmues që përbëhen nga grupe të vogla të dhënash të ruajtura në shfletuesin e përdoruesit.

Ndjekës

Gjurmuesi tregon çdo teknologji - p.sh. "Cookies", identifikues unikë, sinjalizues ueb, skriptet e integruara, etiketat elektronike dhe gjurmët e gishtërinjve - që mundëson gjurmimin e Përdoruesve, për shembull duke aksesuar ose ruajtur informacione në pajisjen e Përdoruesit.


Informacioni ligjor

Kjo deklaratë e privatësisë është përgatitur bazuar në dispozitat e legjislacioneve të shumta, përfshirë Artin. 13/14 të Rregullores (BE) 2016/679 (Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave).

Kjo politikë e privatësisë lidhet vetëm me xiaomiui.net, nëse nuk shprehet ndryshe brenda këtij dokumenti.

Përditësimi i fundit: 24 maj 2022